1193/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullverkets i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är i enlighet med avgiftstabellen i bilagan till detta beslut

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, transitering, överlåtelse för fri rörelse, placerande till exportförfarande, uttag ur tull- och provianteringslagret samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) beslut av Tullstyrelsen och distriktstullkammare,

3) tullaboratoriets undersökningar som utförs på tullmyndighetens initiativ,

4) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som skall ges till parterna samt sändning, samt

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

Förgivandet av tariff- och ursprungsuppgifter samt andra uppgifter som gäller tillämpningen av tullagstiftning uppbärs särskilda, i art. 11 av tullkodex nämnda utgifter.

2 §

För användning av tullverkets fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften uppbärs endast en gång även om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Avgiften för mottagande av förhandsbesked angående Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets export, dvs. EUGFJ-export, inkluderar transiteringsavgiften.

Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder
3 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som tullverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieundersökningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) fakturering och indrivning av avgifter som på basis av överenskommelse uppbärs för andra än tullmyndigheter,

5) statistik och publikationer,

6) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

7) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning,

8) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

9) blanketter.

Ikraftträdande
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.