1183/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000) 1 § 2 mom., 7 § 2 mom. samt 18 § 1 och 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Domartjänster som avses i denna lag är

1) tjänsterna som president och ledamot vid högsta domstolen,

2) tjänsterna som president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen,

3) tjänsterna som president, hovrättslagman och hovrättsråd vid hovrätterna,

4) tjänsterna som lagman och tingsdomare vid tingsrätterna,

5) tjänsterna som överdomare och förvaltningsrättsdomare vid förvaltningsdomstolarna,

6) tjänsterna som försäkringsöverdomare, äldre försäkringsdomare och yngre försäkringsdomare vid försäkringsdomstolen,

7) tjänsterna som president och arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen,

8) tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen, samt

9) tjänsterna som jordrättsingenjör vid de tingsrätter som är jorddomstolar.


7 §
Tillsättning av domarförslagsnämnden och dess sammansättning

Ordförande i domarförslagsnämnden är en av högsta domstolen vald ledamot och vice ordförande en av högsta förvaltningsdomstolen vald ledamot. Övriga ledamöter är en hovrättspresident, en överdomare vid en förvaltningsdomstol, en lagman vid en tingsrätt, en lagman vid en hovrätt eller ett hovrättsråd, en tingsdomare, en förvaltningsrättsdomare, en förvaltningsrättsdomare eller en domare vid någon av de specialdomstolar som nämns i 1 § 2 mom. 6―8 punkten, en advokat, en allmän åklagare och en ledamot som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Varje ledamot har en personlig ersättare.


18 §
Utnämning av övriga domare för viss tid

Högsta domstolen utnämner för ett år eller längre tid på framställning av en hovrätt domare till hovrätten, på framställning av lagmannen vid en tingsrätt domare till tingsrätten och jordrättsingenjör till tingsrätten, om den är en jorddomstol, samt på framställning av försäkringsdomstolen domare till försäkringsdomstolen.

För en kortare tid än ett år utnämner

1) hovrättspresidenterna domare till hovrätterna för en tid av längst två månader samt hovrätterna för en längre tid än två månader,

2) lagmännen vid tingsrätterna domare och jordrättsingenjörer till tingsrätterna.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 86/1999
LaUB 10/2000
RSv 169/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.