1181/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 1 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag 1052/1991, ett nytt 3 mom. som följer:

2 kap.

Om domförhet

1 §

Om tingsrättens domföra sammansättning när den är jorddomstol bestäms i fastighetsbildningslagen (554/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 86/1999
LaUB 10/2000
RSv 169/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.