1168/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 1339/1989,

ändras den svenska språkdräkten i 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1109/1996, samt

fogas till 19 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981 och 1539/1992, temporärt ett nytt 3 mom., till 53 §, sådan den lyder i nämnda lag 1539/1992, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 55 § i stället för den 55 § som upphävts genom lag 1038/1985, som följer:

8 §

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som tagits för en bolagsman i ett öppet bolag och för en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt för en sådan aktieägare i ett aktiebolag som inte enligt 2 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare vid tillämpningen av lagen skall anses stå i arbetsförhållande till bolaget, är avdragbara med samma begränsningar som de vilka enligt 96 § inkomstskattelagen gäller för rätten för en skattskyldig att avdra premierna för en pensionsförsäkring som han tagit för sig själv.

19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 2000―2002 obetalda räntor på fordringar, vars kapital skall upptas som oreglerat enligt en av finansinspektionen meddelad föreskrift, och vilka räntor kreditinstitutet inte enligt finansinspektionens föreskrift får uppta som intäkt i bokslutet.

53 §

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också andra nyttigheter än en fastighet som används direkt eller indirekt i näringsverksamhet.

55 §

En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare får utöver vad som anges i 7 § dra av

1) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som skattestyrelsen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor, och

2) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som skattestyrelsen fastställt i det ovan nämnda beslutet och de utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till näringsverksamheten som en rörelseidkare eller en yrkesutövare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar.

Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten en resa som en rörelseidkare eller en yrkesutövare tillfälligt företar i anslutning till näringsverksamheten utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i tillämpliga delar grunderna för det beslut som skattestyrelsen utfärdat med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen.

Beviljandet av ovan i 1 mom. 2 punkten bestämt avdrag förutsätter körjournal eller annan tillförlitlig utredning om användning av bil och resor i anslutning till näringsverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

Lagens 19 § 3 mom. gäller till utgången av 2002, och den tillämpas redan vid beskattningen för 2000.

RP 172/2000
FiUB 39/2000
RSv 204/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.