1165/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 74 § 4 mom.,

ändras i 74 § 1 mom. det inledande stycket, 74 § 6 mom., 77 § 1 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 77 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1024/1997 samt 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 468/2000, samt

fogas till 77 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1024/1997, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom.,som följer:

74 §
Sjöarbetsinkomst

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete som ombord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton i samband med fartygets trafik utförs i anställning hos en redare eller någon annan därmed jämställbar, av skattestyrelsen bestämd arbetsgivare som sköter fartygets trafik, under förutsättning att


Sjöarbetsinkomst är också

1) annan inkomst enligt sjömanslagen (423/1978) eller motsvarande utländska bestämmelser än sådan som avses i 1 mom. och som erhållits från en arbetsgivare som avses i 1 mom.,

2) ersättning enligt fångstens storlek för arbete ombord på ett fiskefartyg.


77 §
Utlandsarbetsinkomst

Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, inkomst från en i 66 § avsedd förmån på grundval av arbetsförhållande och inte heller lön som har uppburits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligt samfund eller från Finpro rf eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.

Som utlandsarbetsinkomst enligt 1 mom. anses dock inkomst från en förmån enligt 66 § som baserar sig på ett arbetsförhållande, om

1) arbetsstaten och Finland har ett gällande avtal för undvikande av dubbelbeskattning och inkomsten enligt 66 § beskattas som löneinkomst i arbetsstaten, och om

2) den skattskyldige lägger fram en tillräcklig utredning över att skattemyndigheten i arbetsstaten har underrättats om ovan avsedda förmån som baserar sig på arbetsförhållandet.


95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 2 700 mark, dock högst löneinkomstens belopp,


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 35 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 15 000 mark. Avdraget är dock högst 9 800 mark. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 75 000 mark, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 75 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

RP 102/2000
FiUB 38/2000
RSv 203/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.