Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1159/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 8 kap. 1 a § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 8 kap. 1 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 611/1997, som följer:

8 kap.

Bolagsstämma

1 a §

Varje delägare har rätt att delta i bolagsstämma och där yttra sig, om inte annat bestäms i denna lag. I bolagsordningen kan bestämmas att delägare, för att få delta i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan vara tidigast tio dagar före stämman.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 186/2000
EkUB 37/2000
RSv 187/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.