1158/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 3 a kap. 11 § 1 mom., 9 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 a kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 145/1997, samt

fogas till 3 a kap. en ny 11 a § och till 9 kap. 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 a kap.

Aktier som hör till värdeandels- systemet

11 §

Rätt att delta i bolagsstämman i ett bolag vars aktier har överförts till värdeandelssystemet har endast en aktieägare som tio dagar före bolagsstämman har varit antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen, om inte något annat följer av 4 § 2 mom. Förändringar som har skett i aktieinnehavet efter ovan nämnda dag inverkar inte på aktieägarens rätt att delta i bolagsstämman eller på aktieägarens röstetal. Den aktieägarförteckning som här avses är offentlig till utgången av bolagsstämman.


11 a §

Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie kan för deltagande i bolagsstämman tillfälligt antecknas i aktieägarförteckningen. Anteckningen görs den dag som avses i 11 § 1 mom. För tillfällig anteckning skall uppges aktieägarens namn och adress, antalet aktier som antecknas i aktieägarförteckningen samt en sådan individualiserande uppgift enligt värdepapperscentralens regler som skall ges när det identifikationssignum som avses i 3 § 2 mom. lagen om värdeandelskonton söks.

9 kap.

Bolagsstämma

1 §

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämma och där yttra sig, om inte något annat bestäms i denna lag. Närmare bestämmelser om aktieägarnas rätt att delta i bolagsstämman finns i 3 kap. 13 § samt 3 a kap. 4 § 2 mom., 11 och 11 a §. I bolagsordningen kan bestämmas att aktieägare, för att få delta i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan vara tidigast tio dagar före stämman.


2 §

Aktieägarna utövar sin rätt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Ombudet skall visa upp en daterad fullmakt eller annars på tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda en aktieägare. Bemyndigandet gäller en enda stämma, om inte annat framgår av det. Bemyndigandet gäller dock högst tre år från utfärdandet.


4 §

Bolagets styrelse kan besluta att det skall vara möjligt att delta i bolagsstämman också med utnyttjande av tekniska hjälpmedel. En förutsättning för detta är att rätten att delta i stämman och att rösträkningen har skett på behörigt sätt kan klarläggas på ett sätt som kan jämföras med de förfaranden som iakttas vid en vanlig bolagsstämma. Denna möjlighet att delta skall nämnas i kallelsen till stämman.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 186/2000
EkUB 37/2000
RSv 187/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.