1153/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för bestämmelserna om straff för militära brott

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 45 kap. 29 § 1 och 2 mom. strafflagen (39/1889), sådana de lyder i lag 559/2000:

1 §

En i 45 kap. 27 § strafflagen (39/1889) avsedd person som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (452/1950) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) lyder under de militära straffbestämmelserna från den tidpunkt då personen har inträtt eller varit skyldig att inträda i tjänst tills han eller hon, på grund av att tjänstgöringen upphör eller avbryts har hemförlovats och lämnat den trupp eller den plats där han eller hon har tjänstgjort.

De militära straffbestämmelserna tillämpas dock inte på en värnpliktig under den tid han eller hon i allmän straffanstalt avtjänar fängelsestraff eller arreststraff som verkställs samtidigt.

2 §

En annan i 45 kap. 27 § strafflagen avsedd person än en sådan som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor lyder under de militära straffbestämmelserna från den tidpunkt då tjänsteutövningen eller tjänstgöringen börjar eller borde ha börjat tills tjänsteförhållandet eller tjänstgöringsskyldigheten upphör.

3 §

Av de militära straffbestämmelserna tillämpas endast bestämmelserna i 45 kap. 1 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 2―8 och 18 § strafflagen på dem som tjänstgör inom en fredsbevarande organisation som avses i lagen om fredsbevarande verksamhet (514/1984) och på dem som deltar i utbildning för tjänstgöring i en sådan organisation, om ovan nämnda personer inte har fullgjort värnplikt i aktiv trupp eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

4 §

Straffbestämmelserna i 45 kap. strafflagen tillämpas inte på den som tjänstgör som fältbiskop, fältprost eller militärpastor inom försvarsmakten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott (631/1996).

Helsingfors den 21 december 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.