1148/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1029/2000):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Lagen om ädelmetallarbeten och denna förordning tillämpas inte på

1) lagligt mynt och samlarmynt,

2) råmaterial och investeringsguld,

3) föremål från vilkas tillverkning bevisligen har förflutit över 50 år.

2 kap.

Förening av ädelmetaller, metaller och andra ämnen

2 §
Förening av material

Används i ett ädelmetallarbete delar som har tillverkats av metall eller annat material, skall med en bestående märkning visas vilka delar som inte är av ädelmetall som skall stämplas. Kan en märkning av tekniska skäl inte användas, skall övriga delar klart skilja sig från ädelmetallen som skall stämplas i arbetet och kunna ses.

Ädelmetall som underskrider den halt som skall stämplas, metall eller annat material får inte användas för förstärkning eller fyllning av ett ädelmetallarbete och inte heller för ökning av dess vikt.

I matbestick får skaften fyllas med icke-metalliska ämnen, förutsatt att dessa inte används i större mängd än vad som är nödvändigt för att fästa skaften.

3 §
Lödning

De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva arbetet med följande undantag:

1) i guldarbeten med en guldhalt på över 750 skall loden ha en guldhalt på minst 750 tusendelar,

2) silverhalten i lod för silverarbeten skall vara minst 550 tusendelar,

3) platinahalten i lod för platinaarbeten skall vara minst 800 tusendelar.

Ett lod med lägre finhalt än den som avses i 1 mom. får användas endast i en sådan mängd som är nödvändig för lödning och det får inte användas för förstärkning eller fyllning av ett ädelmetallarbete och inte heller för ökning av dess vikt.

4 §
Ytmaterial

Finhaltsstämpeln i ett ädelmetallarbete som har försetts med ytmaterial uttrycker ädelmetallhalten i arbetet.

Delar som har tillverkats av metall eller av ett annat material och försetts med ädelmetall som ytmaterial får inte användas i ett ädelmetallarbete.

3 kap.

Stämplar

5 §
Kontrollorganets kontrollstämpel

Kontrollorganets kontrollstämpel visar det kontrollorgan som har certifierat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven. Kontrollstämpeln slås alltid på arbetet.

Kontrollstämpeln består av en krona på en hjärtformad botten med en vågfigur. I stämpeln kan dessutom finnas en symbol som identifierar kontrollorganet. Tillsynsmyndigheten godkänner kontrollstämpeln på ansökan.

6 §
Namnstämpel

Namnstämpeln visar den verksamhetsutövare som ansvarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven. Namnstämpeln skall bestå av en versal eller en kombination av versaler.

Tillsynsmyndigheten godkänner namn-stämpeln på ansökan. Till ansökan skall fogas ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande uppgifter som har certifierats.

Tillsynsmyndigheten för register över de namnstämplar myndigheten har godkänt. Innehavaren av en namnstämpel skall skriftligen anmäla till tillsynsmyndigheten om väsentliga ändringar i de lämnade uppgifterna och bekräfta rekistreringen med treårs mellanrum.

7 §
Finhaltsstämpel

Finhaltsstämpeln visar med siffror den andel av fin ädelmetall som en ädelmetallegering innehåller, uttryckt i tusendelar av legeringens massa.

8 §
Årsstämpel

Årsstämpeln visar arbetets tillverkningsår och bildas av bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y eller Z, som följs av en siffra eller ett tal. Bokstäverna används i ordningsföljd, en för varje år, och siffran efter bokstaven visar hur mångte gången bokstavsserien används. Årsstämpeln A visar år 1810 och Y8 år 2000.

9 §
Ortsstämpel

Ortsstämpeln visar ett ädelmetallarbetes tillverkningsort. Ortsstämpelns botten har formen av en sköld. Tillsynsmyndigheten godkänner ortsstämpeln på ansökan av kommunen.

10 §
Övriga stämplar

I ett ädelmetallarbete eller i en produkt som har tillverkats av ett annat material får inte finns andra stämplar som i så hög grad liknar de stämplar som avses i detta kapitel att de kan vilseleda konsumenten.

I ett arbete får dock finnas stämplar som används i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 kap.

Finhalter som skall stämplas

11 §
Finhaltsstämplar

De tal som visar tillåtna finhalter i en finhaltsstämpel är för guldarbete 375, 585, 750, 916 och 999, för silverarbete 800, 830, 925 och 999 samt för platinaarbete 850, 900, 950 och 999. Andra tal får inte användas i en finhaltsstämpel.

12 §
Formerna för finhaltsstämplarnas botten

I ett ädelmetallarbete skall finhaltsstämpeln för guld stå på oval och finhaltsstämpeln för silver på rektangulär botten samt finhaltsstämpeln för platina på botten som har formen av en på sin spets vilande romb i liggande ställning.

13 §
Bestämmande av finhalten

Med beaktande av inexaktheten och osäkerheten i den metod som används för bestämmande av ett ädelmetallarbetes finhalt, får dess avvikelse nedåt vara högst fem tusendelar av massan.

5 kap.

Stämpling av arbeten

14 §
Befrielse från stämpling

I fråga om guld- och platinaarbeten vilkas massa är under ett gram samt silverarbeten vilkas massa är under 10 gram krävs inte namn- och finhaltsstämpel. Om arbetena stämplas, skall i dem finnas åtminstone både namn- och finhaltsstämpel.

15 §
Kontroll och stämpling

Den som svarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven kan hos kontrollorganet låta kontrollera ett ädelmetallarbete som har försetts med namn- och finhaltsstämplar. Efter att vid en kontroll ha konstaterat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven, certifierar kontrollorganet arbetet genom att slå kontrollstämpel på det.

Om ett arbete är sådant att det skadas eller dess värde sjunker om kontrollstämpel slås på det, har kontrollorganet rätt att ge ett skriftligt intyg över att kraven uppfylls.

Ett ädelmetallarbete kan vidare förses med en gemensam kontrollstämpel, varom bestämts i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten (FördrS 17/1975), förutsatt att arbetet uppfyller villkoren i den nämnda konventionen.

6 kap.

Kontrollorganskraven

16 §
Krav som gäller kontrollorganen

Ett kontrollorgan skall uppfylla följande krav:

1) organet, dess direktör och personal är oberoende av alla sådana aktörer, grupperingar och personer som har direkt eller indirekt intresse i saken,

2) organets personal har god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av uppgifter som ger förtrogenhet med verksamheten,

3) organet använder ett opartiskt bedömt och övervakat system för att säkerställa att ädelmetallarbetena stämmer överens med kraven, samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den.

17 §
Ansökan om godkännande av kontrollorgan

Ansökan om godkännande av ett kontroll-organ skall sändas till tillsynsmyndigheten.

Till ansökan skall bifogas handlingar som visar att de krav som ställs i 16 § uppfylls och i vilka ingår ett intyg eller utlåtande som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation har utfärdat eller ett intyg eller utlåtande av annat slag som tillsynsmyndigheten anser utgöra en tillräcklig dokumentering av att de ovan nämnda kraven har uppfyllts.

18 §
Godkännande av kontrollorgan

Efter att ha säkerställt att de gällande kraven blir uppfyllda godkänner tillsynsmyndigheten organet som ett sådant kontrollorgan som avses i denna förordning.

19 §
Kontrollorganets skyldigheter

Om ett kontrollorgan använder utomstående provnings- och kontrolltjänster och andra tjänster, skall organet se till att den som producerar den utomstående tjänsten uppfyller de krav som i 16 § ställs på kontrollorganet.

Kontrollorganet skall årligen ge tillsynsmyndigheten en berättelse över sin verksamhet.

7 kap.

Ikraftträdande

Ikraftträdelsebestämmelse
20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De godkännanden och beslut av tillsynsmyndigheten som har getts innan förordningen träder i kraft förblir som sådana i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 14 december 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.