1146/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 12 §,

ändras 8 § 3 punkten, 9 § 2 mom. 3 punkten, 45 § 1 mom., 46 § 3 och 5 mom., 57 § 1 mom. 3 punkten samt 65 och 68 §, samt

fogas till 57 § 1 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

8 §
Grunden för statsandelen till kommunen

Grunden för statsandelen till kommunen fås genom sammanräkning av


3) produkten av antalet studerande i av kommunen ordnad grundläggande yrkesutbildning samt de priser per enhet per studerande som beräknats särskilt för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och annan grundläggande yrkesutbildning,


9 §
Kommunens finansieringsandel av drifts- kostnader som gäller undervisnings- verksamhet och bibliotek

Vid beräkning av kommunens finansieringsandel sammanräknas alla de statsandelsgrunder till kommunerna som avses i 8 § 1―4 och 6 punkten och till det på så sätt erhållna beloppet adderas


3) på grund av kostnader som föranleds av anläggningsprojekt, tio procent av det belopp som fås när produkterna av antalet studerande i yrkeshögskolor och i annan grundläggande yrkesutbildning än i läroavtalsutbildning samt de i enlighet med 16 § fastställda genomsnittliga beloppen av priserna per enhet för yrkeshögskolor och grundläggande yrkesutbildning minskas med statsandelsgrunderna uträknade med stöd av de i 19 § 5 mom. och 20 § 5 mom. avsedda årshyror som fastställts för utbildningsanordnarna som grund för beräkning av statsandelen.


45 §
Beviljande och justering av finansiering

Statsbidragsmyndigheten beviljar utan ansökan kommunen eller någon annan anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 § den statsandel som avses i 6 och 13―15 § samt den finansiering för driftskostnader som avses i 7 och 11 § så som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna.


46 §
Utbetalning av finansiering för driftskostnader

Till den finansiering som betalas till anordnare av yrkesutbildning adderas på basis av kostnader för anläggningsprojekt ett belopp som är 43 procent av det belopp som fås när produkten av utbildningsanordnarens studerandeantal och det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkesutbildning i enlighet med 16 § dividerat med tio minskas med de statsandelsgrunder som beräknats på basis av de årshyror som fastställts för utbildningsanordnaren med stöd av 19 § 5 mom. som grund för beräkning av statsandelen. Härvid beaktas dock inte antalet studerande i yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning. Det belopp som skall adderas till finansieringen till huvudmannen för en yrkeshögskola beräknas på motsvarande sätt på basis av antalet studerande, det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkeshögskolorna i enlighet med 16 § och den årshyra som fastställts för yrkeshögskolan med stöd av 20 § 5 mom. som grund för beräkning av statsandelen.


Om den statsandelsgrund för kommunen om vilken bestäms i 8 § och till vilken adderats det belopp enligt 3 mom. som beräknats på basis av kostnader för anläggningsprojekt, den finansiering som beviljas kommunen enligt 11 § 2 och 3 mom., den statsandel som beviljas kommunen enligt 13―15 § och de belopp som skall betalas till kommunen enligt 4 mom., är mindre än de belopp som beräknats enligt 9 och 10 §, skall kommunen betala skillnaden till staten i två poster, den första posten före utgången av juli under finansåret och den andra posten före utgången av februari det år som följer efter finansåret.


57 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om statsandelar till kommunerna

På finansiering som avses i denna lag skall dessutom tillämpas följande bestämmelser i lagen om statsandelar till kommunerna:


3) 20 § om när betalningsskyldigheten förfaller,

3 a) 22 a § om bestämmande av statsandelarna vid vissa ändringar i kommunindelningen, samt


65 §
De genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet 2001 och 2002

De genomsnittliga belopp för priserna per enhet som avses i 16 § samt de priser per enhet som avses i 17―20 §, 21 § 2 mom. och 24 § beräknas för 2001 och 2002 så som bestäms i denna paragraf.

De genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet för 2001 beräknas på basis av de faktiska totalkostnaderna för 1999 så att de statsandelsgrunder som beräknas på basis av priserna per enhet för 2001 och antalet elever, studerande, undervisningstimmar och invånare 1999, sammanlagt motsvarar de sammanräknade kalkylerade statsandelsgrunder för 2000 som beräknats enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) på basis av samma antal elever, studerande, undervisningstimmar och invånare för 2000 för de funktioner som avses i de lagrum som nämns i 1 mom., justerade med ändringen i kostnadsnivån och höjda med fem procent.

Vid beräkning av priserna per enhet för 2002 höjs de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet för 2001, vilka justerats med ändringen i kostnadsnivån, med tre procent.

Utan hinder av 17 och 18 § skall när priserna per enhet för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för 2001 beräknas till de totala kostnaderna för 1999 samt antalet elever och studerande under 1999 inte hänföras kostnaderna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning vid universitetens övningsskolor och inte heller de elever och studerande som deltagit i nämnda utbildning.

68 §
Priset per enhet för museer 2001

Det pris per enhet som läggs till grund för statsandelen för museernas driftskostnader är 200 200 mark per kalkylerat årsverke 2001.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2000
FvUB 20/2000
RSv 210/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.