1129/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. lagen om offentlig belöning (1215/1999):

1 §

Polisens utmärkelsetecken utgörs av polisens förgyllda förtjänstkors, polisens förtjänstkors i silver, polisens förgyllda förtjänstmedalj och polisens förtjänstmedalj i silver. Utmärkelsetecken kan som uttryck för erkänsla tilldelas den som hör till polisens personal. Utmärkelsetecken kan även ges till andra personer och till organisationer för förtjänstfullt arbete till förmån för polisen.

Till nära anhörig till en polis som omkommit vid utförandet av ett polisuppdrag kan polisens förtjänstkors eller förtjänstmedalj överlämnas för att bevaras som minne.

Förtjänstkors eller förtjänstmedalj åtföljs av diplom.

2 §

Polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj förlänas av inrikesministern på framställning av polisöverdirektören. Polisens högsta ledning, polisens länsledning, de riksomfattande enheterna, Polisinrättningen i Helsingfors härad, polisläroinrättningarna och Polisens teknikcentral kan göra framställning om utdelning av polisens förtjänstkors eller polisens förgyllda förtjänstmedalj.

Polisens förtjänstmedalj i silver förlänas av polisöverdirektören.

Även länspolisdirektören och chefen för en riksomfattande enhet förlänar anställda vid de underlydande enheterna polisens förtjänstmedalj i silver.

Framställning om utdelning av polisens förtjänstmedalj i silver kan göras av cheferna för polisenheterna.

3 §

Inrikesministeriet skall föra en förteckning över dem som mottagit polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj. Förteckning över dem som mottagit polisens förtjänstmedalj i silver förs av de myndigheter som har rätt att förläna förtjänstmedaljen.

4 §

Polisens förtjänstkors är utfört i blå emalj och silver. Korset mäter 40 millimeter i genomskärning. På åtsidan finns utöver en korsfigur ett motiv ur polisemblemet och en heraldisk ros. Förtjänstkorset åtföljs av ett 31 millimeter brett band på vars ljusblå botten det finns två mörkblå ränder mellan smala vita strimmor.

Då förtjänstkorset ges som uttryck för erkänsla för särskilt stora förtjänster eller för verksamhet i en farlig situation kan det framställas förgyllt eller förses med polisens emblem på bandet.

Polisens förtjänstkors jämte band motsvarar bilden nedan.

5 §

Polisens förtjänstmedalj är utförd i förgylld metall eller i silver. Medaljen mäter 31 millimeter i genomskärning. På medaljens åtsida finns polisens förtjänstkors i relief. På reversen finns polisens officiella emblem och ett löpande nummer. Det band som åtföljer förtjänstmedaljen är likadant som det som åtföljer förtjänstkorset.

Polisens förtjänstmedalj jämte band motsvarar bilden nedan.

6 §

Polisens förtjänstkors och polisens förtjänstmedalj bärs i band på samma sätt som utmärkelsetecken.

På uniform får bandet även bäras i bandbricka.

7 §

Polisens förtjänstkors eller förtjänstmedalj kan fråntas den som hör till polisens personal, om han eller hon i tjänsten eller i övrigt har uppfört sig så att det minskar polisens anseende.

8 §

Inrikesministeriet meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 mars 1988 om polisens förtjänstkors (289/1988).

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.