1102/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gruvlagen av den 17 september 1965 (503/1965) 6 § 1 mom. 6 och 8 punkten, 10 § 2 mom., 22 § 1 och 4 mom. samt 23 § 1 mom. 5 och 6 punkten, av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1625/1992, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1625/1992, en ny 8 punkt, varvid den ändrade 8 punkten blir 9 punkt, samt till 23 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 208/1995, en ny 7 punkt som följer:

6 §

Fyndighet må icke inmutas (inmutningshinder):


6) på mindre än 50 meters avstånd från en byggnad som används eller skall användas som bostad, fritidsbostad eller arbetslokal, från för sådan byggnad reserverad tomt eller byggnadsplats, där arbete för bygget påbörjats, från offentlig byggnad eller inrättning, från elektrisk ledning eller transformator med över 35 000 volts spänning, inte heller i en trädgård eller i en park i anslutning till bostadsbyggnad;


8) utan särskilda skäl på ett område som omfattas av en detaljplan eller av en generalplan med rättsverkningar om kommunen motsätter sig detta av någon grundad anledning som har samband med områdesanvändningen;

9) på kyrkogård eller begravningsplats.


10 §

Med beaktande av den uppskattade omfattningen och arten av de undersökningar som behövs är inmutningen i kraft i minst ett år och längst fem år från utfärdandet av mutsedeln.


22 §

Om inte inmutningshinder föranleder något annat, skall utmål utgöra ett enhetligt område samt till storlek och form motsvara praktiska krav, och en del av området skall utgöra inmutningsområde. I utmål får medtas sådana områden som är nödvändiga för fyndighetens nyttjande såsom industri-, förråds-, avfalls- och bostadsområden samt områden för vägar, transportanläggningar, kraft- och vattenledningar samt avlopp, liksom även områden i närheten av fyndigheten, där till fyllnadsjord vid gruvdriften lämplig jordart eller annat såsom tillsatsmaterial vid förädling av gruvprodukter nödvändigt material förekommer. Vid utmålsläggning skall dessutom de behov som ansluter sig till planeringen av områdesanvändningen beaktas.


Om ett område som behövs för vägar, transportanläggningar, kraft- eller vattenledningar, avlopp eller avfallsområde eller för en transportled som brutits på tillräckligt djup under markytan inte ansluts till ett utmål, kan ett sådant nödvändigt område anvisas utanför utmålet (hjälpområde). Ett hjälpområde skall anvisas så att utomstående orsakas minsta möjliga olägenhet och så att de behov som ansluter sig till planeringen av områdesanvändningen samtidigt beaktas.

23 §

Till utmålsansökan skall fogas:


5) utdrag ur fastighetsregistret för de fastigheter som utmålsläggningen gäller;

6) förslag till namn för utmålet;

7) ett utlåtande av kommunen eller en utredning över att kommunen har beretts tillfälle att yttra sig i saken, om inte kommunen redan har hörts i ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 148/2000
EkUB 30/2000
RSv 163/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.