1086/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 69 och 71 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 69 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) ett nytt 3 mom. och till 71 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1170/1998, ett nytt 3 mom., som följer:

69 §
Sedvanlig personalförmån

Skattepliktig inkomst uppkommer inte när en arbetsgivare tillfälligt ordnar vård för ett sjukt barn under den tid som arbetstagaren skulle ha rätt till vårdledighet med fulla löneförmåner. Som tillfällig betraktas en vårdperiod på längst fyra dagar på grund av samma sjukdomsfall.

71 §
Skattefria resekostnadsersättningar

Med resekostnadsersättning för arbetsresa som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § betalt för en resa som gjorts till förmån för det allmännyttiga samfundet på uppdrag av detta också i de fall när den skattskyldige inte står i anställningsförhållande till det allmännyttiga samfundet eller inte annars får lön för det arbete som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande skattefri inkomst:

1) dagtraktamente för högst tjugo dagar under ett kalenderår,

2) logiersättning,

3) resekostnadsersättning, som utan hinder av 72 § 3 mom. kan betalas också för resor som gjorts från den skattskyldiges bostad; resekostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 12 000 mark under ett kalenderår.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

Bestämmelserna i 69 § i denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2000 och bestämmelserna i 71 § första gången vid beskattningen för 2001.

RP 83/2000
FiUB 32/2000
RSv 185/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.