1083/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 mars 1979 om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) 2 § 1 och 2 mom., 3 a § 1 och 3 mom. samt 3 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1617/1991, 2 § 2 mom. i lag 116/1987, 3 a § 1 mom. i lag 1305/1993, 3 a § 3 mom. i lag 151/1984 och 3 b § i sistnämnda lag och i nämnda lag 1305/1993, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1617/1991, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

På bolaget tillämpas inte kreditinstitutslagen (1607/1993).

2 §

Bolaget skall främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i de länder som biståndskommittén (DAC) inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har klassificerat som utvecklingsländer genom att styra intellektuella och materiella resurser till utvecklande av industriell och annan ekonomisk företagsverksamhet i dessa länder. Bolaget har inte till syfte att ge aktieägarna vinst.

Bolaget finansierar företag, som grundas i utvecklingsländerna och som är verksamma där och till vilka ansluter sig ett finländskt intresse, genom att förvärva aktier och andelar i dem, genom att bevilja företagen lån och borgen, genom att finansiera undersökningar och utredningar som ansluter sig till inledandet och utvecklandet av företagsverksamhet samt genom att delta i utvecklingen och finansieringen av den finansiella sektor som betjänar industriell och annan produktionsinriktad företagsverksamhet i utvecklingsländerna eller genom att på annat sätt vidta åtgärder som främjar uppnåendet av de i 1 mom. nämnda målen.


3 a §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan å ena sidan räntekostnaderna för de inhemska och utländska lån som bolaget upptar 2000―2004 och å andra sidan minst den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsbudgeten. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten om maximibeloppet för de lån som förbindelse kan ges för.


Är det fråga om ett lån i utländskt mynt, beräknas motvärdet enligt den medelkurs som Finlands Bank noterar för valutan i fråga vid den tidpunkt då statens förbindelse ges.

3 b §

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet och i övrigt på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för betalningen av de inhemska och utländska lån som bolaget upptagit och för uppfyllandet av övriga avtalade villkor. Här nämnda lån får samtidigt vara utestående till sammanlagt högst 100 miljoner euro. Borgen kan ställas till utgången av 2004.

Motvärdet av lån i utländskt mynt beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterar för valutan i fråga vid den tidpunkt då borgen ställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 170/2000
EkUB 31/2000
RSv 164/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.