1075/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

Denna lag gäller utövande av fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (förmedlingsverksamhet).

Med fastighetsförmedling avses i denna lag verksamhet där någon i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk fördel sammanför avtalsparter

1) för överlåtelse av en fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller aktier eller andelar, vilka ger besittningsrätt till en viss fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller en lägenhet eller lokal,

2) för att få till stånd ett hyresavtal eller ett avtal om överlåtelse av annan nyttjanderätt till egendom som avses i 1 punkten, med undantag av verksamhet som avses i 3 mom.

Med förmedling av hyreslägenhet och hyreslokal avses verksamhet där någon i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk fördel sammanför avtalsparter för att få till stånd ett hyresavtal för en bostadslägenhet som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) eller ett hyresavtal för en affärslokal som avses i lagen om hyra av affärslokal (482/1995).

Med förmedlingsrörelse avses en fastighetsförmedlingsrörelse och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler.

2 §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) tillfällig förmedlingsverksamhet, om verksamheten inte marknadsförs,

2) förmedlingsverksamhet som anknyter till ett kreditinstituts verksamhet som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993),

3) förmedling som ingår i ett advokatuppdrag eller ett annat uppdrag vars huvudsakliga syfte är något annat än fastighetsförmedling eller förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler,

4) förmedling av inkvartering som inkvarteringsrörelser tillhandahåller, och inte heller på

5) förmedling av nyttjanderätt till fritidsbostad, om avtalet om nyttjanderätt ingås för högst sex månader.

3 §
Rätt att utöva förmedlingsverksamhet

Fastighetsförmedling får utövas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som i enlighet med denna lag har registrerats som fastighetsförmedlingsrörelse.

Förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler får utövas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som i enlighet med denna lag har registrerats som rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler eller som fastighetsförmedlingsrörelse.

4 §
God förmedlingssed

Vid förmedlingsverksamhet skall god förmedlingssed iakttas.

5 §
Ansvarig föreståndare

En förmedlingsrörelse skall ha en ansvarig föreståndare, som är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas vid förmedlingsverksamheten och att verksamheten också i övrigt utövas lagenligt. Ansvariga föreståndaren skall dessutom sörja för att det vid varje verksamhetsställe inom förmedlingsrörelsen finns en person som deltar i förmedlingsverksamheten och som har den yrkeskompetens som avses i 3 mom. och att även övriga personer som deltar i förmedlingsverksamheten har tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.

Ansvariga föreståndaren skall vara en myndig och tillförlitlig person, som inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Ansvariga föreståndaren anses tillförlitlig, om han eller hon inte genom en lagakraftvunnen dom under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig som ansvarig föreståndare. Ansvariga föreståndaren anses emellertid inte tillförlitlig, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig som ansvarig föreståndare.

Ansvariga föreståndaren för en fastighetsförmedlingsrörelse skall ha yrkeskompetens som har visats i ett fastighetsmäklarprov och ansvariga föreståndaren för en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler yrkeskompetens som har visats i ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare eller i ett fastighetsmäklarprov. I yrkeskompetens som har visats i ett ovan avsett prov ingår särskilt att den som godkänts i provet har kännedom om den lagstiftning som behövs för att utöva verksamheten och om god förmedlingssed samt behärskar de åtgärder som ett förmedlingsuppdrag kräver i praktiken.

6 §
Ansvariga föreståndarens skadeståndsansvar

Förmedlingsrörelsens uppdragsgivare, dennes motpart och andra personer har rätt att kräva ersättning av ansvariga föreståndaren för skada till följd av ett fel från förmedlingsrörelsens sida, om felet eller skadan har berott på att ansvariga föreståndaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat en skyldighet som anges i 5 § 1 mom. Denna bestämmelse begränsar inte den skadelidandes rätt att få ersättning för skadan av förmedlingsrörelsen eller av någon annan ersättningsskyldig.

Om jämkning av skadeståndet samt om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller vad som bestäms i 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

7 §
Register över förmedlingsrörelser, registeranmälan och anmälan av ändringar

Länsstyrelsen för ett register över förmedlingsrörelser (förmedlingsrörelseregister). Var och en har rätt att få information om de uppgifter som har förts in i registret samt utdrag ur registret.

Den som har för avsikt att utöva förmedlingsverksamhet skall för anteckning i registret göra en anmälan till länsstyrelsen i det län inom vars område rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas. Om innehållet i registeranmälan bestäms genom förordning av statsrådet.

Ändringar i de uppgifter som har förts in i registret skall utan dröjsmål anmälas till länsstyrelsen. Byte av ansvarig föreståndare skall anmälas senast en månad efter att den föregåendes uppdrag har upphört.

8 §
Förutsättningar för registrering

Länsstyrelsen skall registrera den som gjort en registeranmälan som avses i 7 § 2 mom. som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler, om den som gjort anmälan

1) har rätt att utöva näring i Finland,

2) är myndig, inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om den som gjort anmälan är en fysisk person,

3) har en ansvarsförsäkring, vars försäkringsbelopp med beaktande av förmedlingsverksamhetens art och omfattning kan bedömas vara tillräckligt för att de skador som verksamheten eventuellt ger upphov till skall kunna ersättas och vilken till sina övriga villkor motsvarar sedvanlig försäkringspraxis i branschen,

4) har anmält en ansvarig föreståndare som uppfyller de krav som uppställs i 5 § 2 och 3 mom.

Länsstyrelsen kan förvägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att utöva förmedlingsverksamheten som bulvan för någon annan.

9 §
Uppgifter som skall föras in i förmedlingsrörelseregistret

I förmedlingsrörelseregistret antecknas

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, handelsregisternummer och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,

2) en finsk juridisk persons firma, eventuell bifirma, handelsregisternummer och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,

3) i fråga om en utländsk juridisk persons filial som har registrerats i Finland, firma, handelsregisternummer och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,

4) om förmedlingsrörelsen är en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler,

5) ansvariga föreståndarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid,

6) vem som meddelat ansvarsförsäkringen samt försäkringsbeloppet,

7) registerbeteckningen och datum för registreringen,

8) varningar samt sådana uppmaningar och förbud som har förstärkts med vite och som har meddelats förmedlingsrörelsen med stöd av 18 § 2 mom.; en sådan uppgift skall utplånas ur registret när tre år har förflutit från utgången av det år då tvångsmedlet i fråga påfördes, samt

9) skälet till strykning ur registret samt tidpunkten då detta har skett.

I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 18 § 1 mom. att utöva förmedlingsverksamhet utan registrering.

10 §
Uppdragsdagbok

I en förmedlingsrörelse skall föras dagbok över mottagna uppdrag. I uppdragsdagboken skall antecknas uppdragsgivarens namn och adress, uppdragets ordningsnummer, innehåll, dagen då uppdraget mottagits och den tid det gäller. Om ett uppdrag förfaller eller återgår eller om dess innehåll ändras, skall en anteckning om detta göras i dagboken.

När ett uppdragsavtal har ingåtts, skall i uppdragsdagboken utan dröjsmål införas uppgift om dagen avtalet ingicks, avtalsparternas namn, avtalsobjektet, köpesumman eller hyresbeloppet samt förmedlingsarvodet.

Uppdragsdagboken, uppdragsavtalen jämte bilagor, anbudshandlingarna, broschyrer och andra handlingar som anknyter till ett uppdrag skall förvaras fem år från det uppdraget upphörde.

11 §
Kundmedel

Förmedlingsrörelsen skall hålla kunders medel som har överlåtits i dess besittning åtskilda från förmedlingsrörelsens egna medel. Kundmedlen skall deponeras på ett bankkonto eller förvaras på något annat tillförlitligt sätt.

12 §
Centralhandelskammarens mäklarnämnd

Centralhandelskammaren tillsätter en mäklarnämnd för tre år i sänder. Mäklarnämnden har till uppgift att minst två gånger i året arrangera sådana fastighetsmäklarprov och prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare som avses i 5 § 3 mom. på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Mäklarnämnden har en ordförande, en vice ordförande och minst tre och högst sex andra medlemmar. För var och en av dessa utses en personlig suppleant. Ordföranden, vice ordföranden och deras suppleanter skall ha avlagt juris kandidatexamen och de skall inte kunna anses representera förmedlingsrörelser. Av de övriga medlemmarna skall åtminstone en medlem och dennes suppleant representera fastighetsförmedlingsrörelserna och åtminstone en medlem och dennes suppleant de rörelser som förmedlar hyreslägenheter och hyreslokaler.

Mäklarnämnden är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid omröstning i ett ärende blir majoritetens åsikt nämndens beslut. Faller rösterna lika blir den åsikt som ordföranden har omfattat beslut i saken.

13 §
Centralhandelskammarens mäklarnämnds kostnader och avgifterna för mäklarproven

Centralhandelskammaren svarar för kostnaderna för mäklarnämndens verksamhet och fastställer grunderna för ordförandens och medlemmarnas arvoden. Centralhandelskammaren har rätt att ta ut en avgift för deltagande i mäklarprovet. Avgifterna får högst motsvara kostnaderna för arrangerandet av provet.

14 §
Behandlingen av ärenden i Centralhandelskammarens mäklarnämnd

På behandlingen av ärenden i Centralhandelskammarens mäklarnämnd och på en delgivning av ett beslut som gäller ett mäklarprov tillämpas lagen om förvaltningförfarande (598/1982), lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) och lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). På de handlingar som uppstår i samband med mäklarprov tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och arkivlagen (831/1994). Dessutom skall språklagen (148/1922) iakttas.

På mäklarnämndens medlemmar och funktionärer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de utför uppgifter som avses i denna lag.

15 §
Sökande av rättelse och ändring i beslut av Centralhandelskammarens mäklarnämnd

I ett beslut som gäller ett mäklarprov får rättelse yrkas hos Centralhandelskammarens mäklarnämnd. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som mäklarnämnden har fattat i ett ärende som gäller ett rättelseyrkande får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Rätt att använda benämning eller förkortning

Endast den som har avlagt ett fastighetsmäklarprov får använda benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM. Benämningen hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare eller bostadsförmedlare eller förkortningen AHM får endast användas av den som har avlagt ett fastighetsmäklarprov eller ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare.

Också en fastighetsförmedlingsrörelse får i sin firma eller verksamhet använda förkortningen AFM och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förkortningen AHM.

17 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Länsstyrelsen övervakar att denna lag iakttas.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna skall en förmedlingsrörelse på begäran ge länsstyrelsen uppdragsdagboken och de handlingar som hör till den samt övriga handlingar och uppgifter som behövs för övervakningen.

Länsstyrelsen har rätt att ur det saköresregister som avses i 8 b § förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/1969) få de uppgifter som är nödvändiga för att en ansvarig föreståndares tillförlitlighet skall kunna utredas. Om rätten att få uppgifter ur straffregistret bestäms särskilt.

18 §
Tvångsmedel

Länsstyrelsen skall förbjuda förmedlingsverksamhet som i strid med denna lag utövas utan registrering. Om det finns särskilda skäl till detta, kan förbudet också meddelas så att det gäller en person som är anställd av en rörelse som utövar dylik verksamhet eller någon annan som agerar för dennes räkning.

Om förmedlingsrörelsen försummar något som bestäms i 7 § 3 mom., 10 eller 11 § eller en skyldighet som följer av 17 § 2 mom., kan länsstyrelsen uppmana förmedlingsrörelsen att uppfylla sin skyldighet inom en viss tid. Om ansvariga föreståndaren försummar en skyldighet som anges i 5 § 1 mom., kan länsstyrelsen ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är allvarliga eller om de upprepas trots uppmaning eller varning, kan länsstyrelsen förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för längst sex månader.

Länsstyrelsen kan förelägga vite för att förstärka ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf. Ett förbud som avses i 1 mom. skall dock förstärkas med vite, om inte detta av något särskilt skäl är onödigt. Om vite gäller i övrigt vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

19 §
Strykning ur registret

Länsstyrelsen skall stryka en förmedlingsrörelse ur registret, om

1) förmedlingsrörelsen har upphört med sin verksamhet,

2) de förutsättningar för registrering som anges i 8 § 1 mom. 1–3 punkten inte längre uppfylls,

3) förmedlingsrörelsen utövar förmedlingsverksamheten som bulvan för någon annan,

4) förmedlingsrörelsen inte längre har en ansvarig föreståndare som uppfyller de förutsättningar för registrering som anges i 8 § 1 mom. 4 punkten och förmedlingsrörelsen inte inom den tidsfrist som länsstyrelsen har ställt i sin uppmaning har anmält en ny ansvarig föreståndare, eller om

5) det i förmedlingsrörelsens eller dess ansvariga föreståndares verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och rörelsen redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid.

Om förmedlingsrörelsen har försatts i konkurs, kvarstår förmedlingsrörelsen trots konkursen i registret i sex månader. Konkursboets förvaltare skall utan dröjsmål meddela länsstyrelsen att förmedlingsrörelsen har försatts i konkurs.

20 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) utan registrering utövar förmedlingsverksamhet eller i strid med denna lag använder benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM eller benämningen hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare, bostadsförmedlare eller förkortningen AHM, eller

2) bryter mot bestämmelserna i 11 § om att kundmedlen skall hållas åtskilda från övriga medel,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förmedlingsverksamhetsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller en uppmaning som har meddelats med stöd av 18 § och förstärkts med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

21 §
Sökande av ändring i beslut av länsstyrelsen

Om sökande av ändring i beslut av länsstyrelsen gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Ett i denna lag avsett beslut om strykning ur registret och om verksamhetsförbud för viss tid skall iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

22 §
Ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna lag upphävs förordningen den 12 februari 1993 om fastighetsmäklare (181/1993) och förordningen den 20 augusti 1993 om bostadsförmedlare (761/1993) jämte ändringar.

En registeranmälan kan tas upp till behandling innan denna lag träder i kraft och den som har gjort anmälan kan registreras som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler när denna lag träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft utövar verksamhet som enligt denna lag förutsätter registrering får fortsätta med sin verksamhet till dess beslut om införande i registret har fattats, om den registeranmälan som avses i 7 § 2 mom. görs inom sex månader från ikraftträdandet.

Länsstyrelsen kan på begäran registrera en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler även om den person som har anmälts som ansvarig föreståndare inte har den yrkeskompetens som föreskrivs i 5 § 3 mom., om förmedlingsrörelsen till länsstyrelsen har gjort en sådan anmälan som avses i 3 § i den upphävda förordningen om bostadsförmedlare och när denna lag träder i kraft utövar sådan verksamhet som förutsätter registrering. En ansvarig föreståndare som avses i detta moment får utan hinder av 16 § 1 mom. använda benämningen bostadsförmedlare under två år från ikraftträdandet. Förmedlingsrörelsen skall, vid hot om att den i annat fall stryks ur registret, inom två år från det lagen har trätt i kraft till länsstyrelsen anmäla en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven på yrkeskompetens.

Sådan yrkeskompetens som föreskrivs i 5 § 3 mom. krävs inte av en person som innan lagen träder i kraft har godkänts i ett sådant fastighetsmäklarprov som avses i 4 § i den upphävda förordningen om fastighetsmäklare, och inte heller av en person som innan den upphävda förordningen om fastighetsmäklare trädde i kraft har godkänts som ansvarig föreståndare för en fastighetsförmedlingsrörelse på basis av sin utbildning. En person som avses i detta moment får också, utan hinder av 16 § 1 mom., använda benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM.

Verksamhetsperioden för den fastighetsmäklarnämnd som avses i 10 § i den upphävda förordningen om fastighetsmäklare fortgår också sedan denna lag har trätt i kraft till dess Centralhandelskammarens mäklarnämnd som avses i 12 § har tillsatts.

RP 61/2000
EkUB 26/2000
RSv 151/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.