1072/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 2 kap. 4 §, 4 kap. 1 § 1 mom., 6 kap. och 11 kap. 1 §,

av dessa lagrum 4 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1259/1994, 6 kap. jämte ändringar och 11 kap. 1 § sådan den lyder i lag 1162/1997, samt

fogas till 2 kap. nya 2 a och 4 a § som följer:

2 kap.

Reglering av marknadsföringen

2 a §

Vid marknadsföring får inte konsumtionsnyttigheter bjudas ut så att de levereras till konsumenterna utan en uttrycklig beställning och att konsumenten förutsätts antingen betala för konsumtionsnyttigheten, återställa eller förvara den eller vidta någon annan åtgärd.

4 §

Erbjuds vid marknadsföring konsumtionsnyttigheter till ett gemensamt pris eller utlovas den som köper en konsumtionsnyttighet en annan konsumtionsnyttighet till nedsatt pris eller någon annan särskild förmån, skall vid marknadsföringen klart uppges

1) erbjudandets innehåll och värde samt i fråga om konsumtionsnyttigheter som bjuds ut till ett gemensamt pris dessutom nyttigheternas pris var för sig, utom då priset på en konsumtionsnyttighet om den skaffas separat är lägre än tio euro,

2) villkoren för hur erbjudandet kan utnyttjas, i synnerhet hur länge erbjudandet är i kraft samt begränsningar i fråga om mängd och andra begränsningar.

4 a §

Med jämförande reklam avses i denna paragraf reklam i vilken det direkt eller indirekt går att identifiera en konkurrent eller en konsumtionsnyttighet som marknadsförs av en konkurrent.

Jämförande reklam är när det gäller själva jämförelsen tillåten om

1) den inte är osann eller vilseledande,

2) den gäller nyttigheter som är avsedda för samma ändamål eller svarar mot samma behov,

3) den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos nyttigheter eller nyttigheternas pris,

4) den inte medför fara för förväxling mellan annonsören och en konkurrent eller deras varumärken, firma, andra särskiljande kännetecken eller nyttigheter som de bjuder ut,

5) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en konkurrents varumärke, firma eller andra särskiljande kännetecken, nyttighet, verksamhet eller förhållanden,

6) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmas eller andra särskiljande känneteckens rykte eller av ursprungsbeteckningen för en nyttighet som marknadsförs av en konkurrent,

7) den inte framställer en nyttighet som en imitation eller upprepning av en nyttighet som har ett skyddat varumärke.

Förutom när det gäller själva jämförelsen tillämpas beträffande jämförande reklam vad som på något annat ställe i lag bestäms om reklam och annan marknadsföring.

4 kap.

Jämkning och tolkning av avtal

1 §

Om ett villkor i ett avtal som avses i denna lag är oskäligt mot konsumenten eller om tillämpningen av det skulle leda till oskälighet, kan villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Som ett avtalsvillkor betraktas även en utfästelse som gäller beloppet av vederlag. När oskäligheten bedöms skall beaktas hela innehållet i avtalet, parternas ställning, förhållandena vid avtalsslutet och, om inte något annat följer av 2 §, en förändring i förhållandena samt övriga omständigheter.


6 kap.

Hemförsäljning och distansförsäljning

1 §
Tillämpningsområde

I detta kapitel finns bestämmelser om hemförsäljning och distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter. Bestämmelserna i 2, 3, 5, 8―12 och 20―25 § gäller hemförsäljning. Bestämmelserna i 2, 4, 6, 7 och 13―25 § gäller distansförsäljning.

2 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Ett avtalsvillkor som till konsumentens nackdel avviker från bestämmelserna i detta kapitel är utan verkan, om inte något annat föreskrivs nedan.

3 §
Definition av hemförsäljning

Med hemförsäljning avses i detta kapitel utbud av en konsumtionsnyttighet till konsumenten personligen på någon annan plats än näringsidkarens driftställe. Såsom hemförsäljning betraktas dock inte utbud av konsumtionsnyttigheter

1) på en sådan plats där konsumtionsnyttigheter allmänt bjuds ut,

2) på en plats som inte är en privatbostad och dit näringsidkaren genom annonsering bjuder in konsumenter för att skaffa konsumtionsnyttigheter utan att näringsidkaren sköter om transporten av konsumenterna,

3) på en plats dit näringsidkaren kommer på konsumentens uttryckliga begäran för att erbjuda konsumenten en sådan konsumtionsnyttighet som omfattas av konsumentens begäran.

4 §
Definition av distansförsäljning

Med distansförsäljning avses i detta kapitel utbud av en konsumtionsnyttighet till konsumenten genom användning av en distansutbudsmetod som näringsidkaren organiserat så att endast ett eller flera medel för distanskommunikation används för att ingå ett avtal och för den marknadsföring som föregår avtalet.

Med en distansutbudsmetod avses ett marknadsförings- eller försäljningssätt som är organiserat så att dess huvudsakliga ändamål kan anses vara ingående av avtal med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television, datanät eller något annat medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

5 §
Begränsning av tillämpningsområdet vid hemförsäljning

Bestämmelserna om hemförsäljning i detta kapitel tillämpas inte på

1) avtal om konsumentkrediter,

2) avtal om köp eller arrende av fast egendom,

3) avtal om sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

4) försäkringsavtal,

5) avtal om sådana tidsandelsbostäder som avses i 10 kap.

Bestämmelserna om hemförsäljning i detta kapitel tillämpas inte heller om priset på en konsumtionsnyttighet är lägre än 15 euro. Om försäljningen avser flera nyttigheter vilkas sammanlagda pris är minst 15 euro, skall emellertid bestämmelserna i detta kapitel tillämpas. Nämnda belopp kan ändras genom förordning av statsrådet, om den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av de monetära förhållandena ger anledning till det.

6 §
Begränsning av tillämpningsområdet vid distansförsäljning

Bestämmelserna om distansförsäljning i detta kapitel tillämpas inte på

1) avtal om köp av fast egendom eller om annan rätt till fast egendom, med undantag för arrenderätt,

2) avtal om sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen,

3) avtal om deposition, kredit, försäkring eller någon annan finansiell tjänst,

4) avtal om sådana tidsandelsbostäder som avses i 10 kap.,

5) avtal som ingås med hjälp av en varuautomat eller i en automatiserad affärslokal,

6) avtal som ingås genom användning av en avgiftsbelagd allmän telefon med någon som bedriver televerksamhet,

7) avtal som ingås vid auktioner, om det är möjligt att delta i auktionen även på något annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation.

7 §
Undantag som gäller tillämpningen av vissa distansförsäljningsbestämmelser

Bestämmelserna i 13―15 § och 18 § 1 mom. i detta kapitel tillämpas inte på distansförsäljning som avser

1) enstaka leveranser av livsmedel eller andra dagligvaror till en konsuments bostad eller arbetsplats genom ett regelbundet fungerande distributionssystem,

2) inkvartering, transport eller en tjänst som ansluter sig till serveringsverksamhet eller till fritidsaktiviteter, om näringsidkaren vid ingående av avtalet förbinder sig att utföra tjänsten vid en viss tidpunkt eller inom en viss tid.

Erbjuder en näringsidkare per telefon på eget initiativ en konsument varor eller tjänster som avses i 1 mom., skall dock bestämmelserna i 13―15 § tillämpas. Bestämmelserna i nämnda paragrafer tillämpas på distansförsäljning som avses i 1 mom. 1 punkten också om avtalet avser fortgående eller upprepade leveranser.

8 §
Hemförsäljningshandling

Näringsidkaren eller dennes ombud skall vid hemförsäljning till konsumenten överlämna en handling (hemförsäljningshandling) som skall dateras och av vilken näringsidkarens namn och adress, konsumtionsnyttigheten och dess pris samt övriga avtalsvillkor skall framgå. I handlingen skall konsumentens rättigheter enligt 9―11 och 21―25 § omnämnas och den skall innehålla anvisningar för hur rättigheterna kan utövas. Hemförsäljningshandlingen skall utformas enligt ett formulär som har fastställts av handels- och industriministeriet.

Vid köp av en vara skall hemförsäljningshandlingen överlämnas till konsumenten senast då konsumenten tar emot varan eller det första varupartiet. I samband med avtal som gäller andra konsumtionsnyttigheter skall handlingen överlämnas till konsumenten senast då denne gör ett anbud eller ger ett antagande svar på näringsidkarens anbud.

9 §
Ångerrätt vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning har konsumenten rätt att frånträda ett avtal genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter att hemförsäljningshandlingen togs emot eller, när det gäller köp av en vara, efter det att varan eller det första varupartiet togs emot, om varan eller varupartiet tas emot senare än handlingen. Vid köp av en vara anses också återställandet av den mottagna varan som ett meddelande om frånträde.

10 §
Återbetalning av priset vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning skall näringsidkaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att meddelandet om frånträde togs emot betala tillbaka vad som har betalats av priset. Konsumenten har rätt att till dess hålla inne varan eller någon annan av näringsidkaren avlämnad prestation som kan hållas inne.

11 §
Förvaring och återställande av prestation vid hemförsäljning

Frånträder konsumenten ett avtal vid hemförsäljning, skall konsumenten hålla den mottagna varan eller någon annan prestation som kan lämnas tillbaka tillgänglig för näringsidkaren på den plats till vilken näringsidkaren levererat den eller där näringsidkaren utan olägenhet kan avhämta den. Konsumenten skall underrätta näringsidkaren om den plats där varan eller prestationen kan avhämtas. I avtalsvillkoren kan dock bestämmas att konsumenten inom skälig tid per post skall återsända till näringsidkaren en vara eller prestation som har mottagits per post.

Konsumentens ansvar för varans eller prestationens förvaring för näringsidkarens räkning upphör senast två månader efter att varan eller prestationen togs emot. Konsumenten erhåller varan eller prestationen utan vederlag, om näringsidkaren inte avhämtar varan eller prestationen inom nämnda tid och om detta inte är uppenbart oskäligt för näringsidkaren.

Återställer konsumenten varan eller prestationen till näringsidkaren, skall näringsidkaren betala konsumenten ersättning för kostnaderna för återställandet.

12 §
Blanketter för hemförsäljningshandlingen

Handels- och industriministeriet skall se till att blanketter enligt det formulär som ministeriet med stöd av 8 § har fastställt tillhandahålls allmänheten mot skälig avgift. Av blanketterna skall framgå att de stämmer överens med det formulär som ministeriet fastställt.

13 §
Förhandsinformation vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning skall konsumenten i god tid innan ett avtal ingås ges följande information:

1) näringsidkarens namn och adress samt orten för verksamheten, om detta inte framgår av adressen,

2) konsumtionsnyttighetens huvudsakliga egenskaper,

3) konsumtionsnyttighetens pris, leveranskostnader och betalningsvillkor,

4) övriga villkor för leverans eller för fullgörande av avtalet,

5) den minimitid avtalet är i kraft, när avtalet avser fortgående eller upprepade leveranser av nyttigheter,

6) kostnaden för att använda ett medel för distanskommunikation, om en högre taxa än normaltaxa debiteras för detta,

7) den tid under vilken erbjudandet gäller,

8) att ångerrätt enligt 15 § kan utövas eller att ångerrätt enligt 16 § 1 mom. 2―7 punkten inte föreligger.

Ovan i 1 mom. avsedd information skall ges på ett sätt som är lämpligt med beaktande av det medel för distanskommunikation som används. Informationen skall vara klar och begriplig och ges på ett sådant sätt att det klart framgår att den ges i kommersiellt syfte. Vid kommunikation per telefon skall näringsidkaren meddela sitt namn och samtalets kommersiella syfte genast i början av samtalet.

14 §
Bekräftelse av information vid distans- försäljning

Den information som avses i 13 § 1 mom. 1―5 punkten skall bekräftas för konsumenten skriftligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och att konsumenten har varaktig tillgång till den. I bekräftelsen skall dessutom ingå

1) anvisningar för och information om hur den ångerrätt som avses i 15 § kan utövas samt information om att avtalet inte enligt 16 § 1 punkten kan frånträdas efter att utförandet av en tjänst påbörjats med konsumentens samtycke,

2) gatuadressen för det verksamhetsställe som konsumenten kan vända sig till med reklamationer mot näringsidkaren,

3) information om garanti samt tillgången på service och reparationstjänster,

4) villkoren för uppsägning av avtalet, om avtalet gäller tills vidare eller en längre tid än ett år.

Konsumenten skall få bekräftelsen så snart som möjligt efter att avtalet har ingåtts och vid köp av vara senast när varan avlämnas, utom då varan enligt avtalet avlämnas hos tredje man.

En bekräftelse behöver inte tillställas konsumenten om denne i enlighet med 1 mom. har fått den information som avses i momentet redan innan avtalet ingicks. En bekräftelse behöver inte heller tillställas konsumenten om en tjänst utförs vid ett enda tillfälle med hjälp av ett medel för distanskommunikation och om denna tjänst faktureras av den näringsidkare som tillhandahåller det medel för distanskommunikation som tjänsten utförs med. Konsumenten skall dock alltid meddelas gatuadressen för det verksamhetsställe som konsumenten kan vända sig till med reklamationer mot den näringsidkare som har utfört tjänsten.

15 §
Ångerrätt vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning har konsumenten rätt att frånträda ett avtal genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter det att den bekräftelse som avses i 14 § togs emot eller, när det gäller köp av en vara, efter att varan eller det första varupartiet togs emot, om varan eller varupartiet tas emot senare än bekräftelsen. Om en bekräftelse inte behöver tillställas konsumenten, beräknas ångerfristen när det gäller köp av en vara från den tidpunkt då varan eller varupartiet togs emot och i övriga fall från den tidpunkt då avtalet ingicks. Vid köp av en vara anses också återställandet av den mottagna varan som ett meddelande om frånträde.

Uppfyller bekräftelsen inte kraven i 14 §, är ångerfristen tre månader. Om bekräftelsen under denna tid korrigeras, börjar den ångerfrist som avses i 1 mom. löpa den dag då konsumenten får den korrigerade bekräftelsen.

Ges över huvud ingen bekräftelse skall 20 § tillämpas.

16 §
Begränsning av ångerrätten vid distans- försäljning

Avtalas inte något annat, har konsumenten inte den ångerrätt som avses i 15 §, om

1) fullgörandet av en tjänst eller elektronisk leverans av en nyttighet med samtycke av konsumenten har påbörjats innan ångerfristen löpt ut och konsumenten genom en sådan bekräftelse som avses i 14 § har upplysts om att ångerrätten saknas,

2) priset på en konsumtionsnyttighet beror på sådana fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

3) avtalet gäller en vara som tillverkas eller ändras enligt konsumentens önskemål så att den inte kan återförsäljas utan betydande förlust eller så att varan inte över huvud kan återförsäljas,

4) avtalet gäller en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan lämnas tillbaka för återförsäljning eller som snabbt kan försämras eller föråldras,

5) konsumenten har brutit förseglingen på en ljud- eller bildupptagning som var förseglad eller ett datorprogram som var förseglat vid leveransen,

6) avtalet gäller prenumeration av tidningar eller tidskrifter och näringsidkaren inte på eget initiativ erbjuder konsumenten sådana nyttigheter per telefon,

7) avtalet gäller vadhållning eller lotteritjänster.

17 §
Återställande av prestationer vid distans- försäljning

Frånträder konsumenten ett avtal vid distansförsäljning, skall konsumenten inom skälig tid till näringsidkaren återställa den mottagna varan eller någon annan prestation som kan återställas.

Näringsidkaren skall utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att ha fått tillbaka varan eller prestationen betala tillbaka vad som har betalats av priset samt betala ersättning till konsumenten för kostnaderna för att återställa varan eller prestationen, om varan eller prestationen kan återsändas på sedvanligt sätt per post. Näringsidkaren ansvarar dock alltid för kostnaderna för att återställa en ersättande nyttighet som avses i 18 § 3 mom. Finns det ingen vara eller prestation att återställa, räknas fristen på 30 dagar från det att meddelandet om frånträde mottagits.

18 §
Uppfyllande av avtal vid distansförsäljning

Avtalas inte något annat, skall näringsidkaren avlämna konsumtionsnyttigheten inom skälig tid och senast 30 dagar från den dag då konsumenten gav eller sände näringsidkaren sitt anbud eller antagande svar. Beträffande den tidpunkt vid vilken varan eller tjänsten anses ha avlämnats samt beträffande påföljderna av dröjsmål gäller vad som föreskrivs i 5, 8 och 9 kap.

Kan näringsidkaren inte uppfylla avtalet på grund av att den beställda konsumtionsnyttigheten inte finns att få, skall näringsidkaren meddela konsumenten detta utan dröjsmål och senast 30 dagar från den i 1 mom. avsedda dagen då anbudet eller det antagande svaret gavs eller, om den avtalade tidpunkten för avlämnandet infaller senare, senast vid denna tidpunkt betala tillbaka vad som har betalats av priset.

Utan hinder av 2 mom. får näringsidkaren använda ett standardavtalsvillkor enligt vilket en ersättande nyttighet kan levereras till konsumenten om den beställda nyttigheten inte finns att få. Den ersättande nyttigheten skall till sitt bruksändamål motsvara den beställda nyttigheten, den skall vara av minst lika god kvalitet och dess pris får inte överstiga den beställda nyttighetens pris. Avtalsvillkoret skall också klart nämnas i den förhandsinformation som avses i 13 §. Uppfyller leveransen av den ersättande nyttigheten de krav som föreskrivs i detta moment, anses leveransen av nyttigheten inte vara sådan förbjuden marknadsföring som avses i 2 kap. 2 a §.

19 §
Begränsning i fråga om laghänvisningar vid distansförsäljning

Genom en laghänvisning enligt vilken på ett avtal tillämpas lagen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan inte sådana i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gällande bestämmelser om distansförsäljning åsidosättas som skall tillämpas då en laghänvisning saknas, om konsumenten enligt dessa bestämmelser skyddas effektivare än enligt den lag som skall tillämpas på basis av laghänvisningen.

20 §
Påföljder om informationsskyldigheten försummas

Har hemförsäljningshandlingen eller den bekräftelse som avses i 14 § inte tillställts konsumenten, är avtalet inte bindande för konsumenten. Vill konsumenten åberopa att avtalet inte är bindande, skall konsumenten meddela näringsidkaren detta inom ett år efter att avtalet ingicks.

Tillställer näringsidkaren konsumenten hemförsäljningshandlingen eller bekräftelsen innan konsumenten åberopar att avtalet inte är bindande, har konsumenten från den dag handlingen eller bekräftelsen togs emot rätt att frånträda avtalet i enlighet med 9 § vid hemförsäljning och i enlighet med 15 § vid distansförsäljning.

Förfaller avtalet på grund av att konsumenten har åberopat att det inte är bindande, skall näringsidkaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att ha mottagit meddelandet betala tillbaka vad som har betalats samt betala konsumenten ersättning för kostnaderna för att återställa varan eller någon annan prestation.

21 §
Beräkning av ångerfristen

När ångerfristen beräknas beaktas inte den dag då hemförsäljningshandlingen eller bekräftelsen gavs, avtalet ingicks eller varan togs emot. Infaller ångerfristens sista dag på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen eller en helgfri lördag, kan avtalet frånträdas ännu den första vardagen därefter.

22 §
Vissa meddelanden

Har ett meddelande om frånträde getts eller avsänts på ett ändamålsenligt sätt innan den frist som avses i 9 § när det gäller hemförsäljning och i 15 § när det gäller distansförsäljning löpt ut, får konsumenten åberopa meddelandet även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Näringsidkaren får på motsvarande sätt åberopa den hemförsäljningshandling eller bekräftelse som näringsidkaren har gett eller avsänt.

Kan inte någon annan utredning företes om tidpunkten när ett meddelande om frånträde har kommit fram, anses ett meddelande som sänts per post ha kommit fram till näringsidkaren den sjunde dagen efter att det avsändes och ett elektroniskt meddelande den dag som det avsändes.

23 §
Ansvar för mottagen prestation samt ersättning för nytta

Har konsumenten tagit emot en vara eller någon annan prestation som kan återställas, skall konsumenten för att bevara sin ångerrätt hålla varan eller prestationen i väsentligen oförändrat eller oförminskat skick.

Om varan eller prestationen förstörs, försämras eller minskas utan konsumentens förskyllan, går ångerrätten inte förlorad. Konsumenten ansvarar inte för en värdeminskning som orsakas av att förpackningen bryts, varan eller prestationen undersöks eller av någon annan motsvarande orsak.

Kommer en prestation som inte kan återlämnas konsumenten till godo när avtalet återgår eller förfaller, skall konsumenten betala näringsidkaren en skälig ersättning för den nytta konsumenten erhållit.

24 §
Återgång av kreditavtal

Har konsumenten med anledning av ett avtal som ingås vid hemförsäljning eller distansförsäljning fått kredit av säljaren eller av den som utför tjänsten eller av någon annan kreditgivare på basis av ett avtal mellan denne och säljaren eller den som utför tjänsten eller på basis av något annat arrangemang som gäller kreditgivning till konsumenter, återgår kreditavtalet då konsumenten frånträder det avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning. Kreditavtalet återgår likaså om avtalet förfaller med stöd av 20 §. När ett kreditavtal återgår skall kreditgivaren utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att kreditgivaren har informerats om att avtalet återgår eller förfaller betala tillbaka vad konsumenten har betalat.

25 §
Dröjsmålsränta

Har en näringsidkare eller kreditgivare som är skyldig att betala tillbaka priset eller någon annan betalning inte inom den tid som föreskrivs i 10, 17, 18, 20 eller 24 § betalat tillbaka vad konsumenten har betalat, har konsumenten rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

11 kap.

Straffstadganden

1 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 2 kap. 2―5 § eller mot de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § i samma kapitel eller som med uppsåt försummar att överlämna en hemförsäljningshandling på det sätt som avses i 6 kap. 8 § eller som med uppsåt tar emot en betalning som är förbjuden enligt 10 kap. 13 § skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett marknadsföringsbrott enligt 30 kap. 1 § strafflagen (39/1889), för konsumentskyddsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna lag upphävs förordningen den 30 december 1993 om hem- och postförsäljning (1601/1993). De tillstånd som beviljats med stöd av 2 och 3 § i förordningen upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft skall den lag som gäller vid lagens ikraftträdande tillämpas.

Hemförsäljningshandlingar enligt ett formulär som handels- och industriministeriet har fastställt eller Konsumentverket särskilt har godkänt före ikraftträdandet av denna lag får användas i ett års tid efter lagens ikraftträdande.

RP 79/2000
EkUB 24/2000
RSv 140/2000
Europarlamentets och rådets direktiv 97/7/EY (397L007); EGT nr L 144, 4.6.1997, s. 19 [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: ]
Europarlamentets och rådets direktiv 97/55/EY (397L0055); EGT nr L 290, 23.10.1997, s. 18 [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: ]

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.