1059/2000

Given i Helsingfors den 13 december 2000

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2000 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2000 används följande utdelning:

Satsskatt 42,27

Kommunalskatt 49,62

Kyrkoskatt 3,07

Försäkrads sjukförsäkringspremie 5,04

3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2000 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som fastställts vid beskattningen för skatteåret 1999 ändras till ett beräknat antal skatteören för varje enskild kommun genom att tillämpa inkomstskatteprocenten för varje kommun. Det antal skatteören som fås på detta sätt justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2000 och den 1 januari 1999. På det antal skatteören som justerats på detta sätt tillämpas kommunens inkomstskatteprocent för 2000 och utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagd andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med till-lämpning av 2000 års uttaxering per kyrkoskatteöre på antalet skatteören.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras antalet skatteören på följande sätt:

Kommun Evangelisklutherska församling Nedsättning av antalet skatteören
Finby Finby 34 500 000
Halikko Halikko 90 000 000
Kemijärvi Kemijärvi 52 000 000
Kempele Kempele 33 000 000
Kuusjoki Kuusjoki 4 000 000
Kyrkslätt Kyrkslätt 76 000 000
Lundo Lundo 24 000 000
Muurla Muurla 24 000 000
Nådendal Nådendal 24 000 000
Salo Salo 150 000 000
Tarvasjoki Tarvasjoki 3 000 000
4 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2000, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2000 till november 2000 korrigeras.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2000.

Med denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 9 februari 2000 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000 (131/2000).

Helsingfors den 13 december 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.