1057/2000

Given i Helsingfors den 8 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, 3 § 1 mom. och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det förfarande som följs vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden (nedan interventionsprodukt) vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2200/961 (nedan förordningen om organisation av marknaden) om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och kommissionens förordning (EG) nr 659/972 med avseende på interventionsordningen för frukt och grönsaker (nedan tillämpningsförordningen), vilken innehåller detaljerade bestämmelser i fråga om tillämpningen av ovan nämnda förordning (EG) nr 2200/96.

2 §
Överlåtelse av interventionsprodukter till kompostering eller andra biologiska nedbrytningsprocesser

Kompostering eller annan biologisk nedbrytning av interventionsprodukter i enlighet med artikel 30.2 i förordningen om organisation av marknaden skall ske i en sådan anläggning för återvinning av avfall som har beviljats i 28 § miljöskyddslagen (86/2000) avsett miljötillstånd.

3 §
Förhandsmeddelande om intervention

Den producentorganisation (nedan producentorganisation) som avses i artikel 11 och 13 i förordningen om organisation av marknaden skall på förhand meddela om intervention till jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet (nedan interventionsenhet) i enlighet med vad som bestäms i artikel 8 i tillämpningsförordningen och i denna paragraf.

Förhandsmeddelandet skall ges på jord- och skogsbrukets blankett nr 561870-00 för förhandsmeddelande.

Om syftet är att för gratis utdelning överlämna interventionsprodukterna till en sådan institution som avses i artikel 12 i tillämpningsförordningen, skall detta anges i blanketten för förhandsmeddelande. Om produkterna komposteras eller på annat sätt återvinns biologiskt, skall en kopia av återvinningsanläggningens miljötillstånd fogas till blanketten för förhandsmeddelande.

4 §
Godkännande av en välgörenhetsorganisation för verkställande av gratis utdelning

En sådan välgörenhetsorganisation (nedan välgörenhetsorganisation) som avses i artikel 11 i tillämpningsförordningen skall till interventionsenheten lämna in en ansökan om godkännande för verkställande av gratis utdelning i enlighet med vad som bestäms i artikel 11 i tillämpningsförordningen och i denna paragraf.

Ansökan görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 561871-00.

5 §
Registreringsskyldighet

Producent- och välgörenhetsorganisationer skall registrera sig i interventionsenhetens kundregister. Om registreringen ansöks på en registreringsblankett som fås från interventionsenheten.

6 §
Interventionsersättning

Ansökan om interventionsersättning skall jämte bilagor tillställas interventionsenheten i enlighet med vad som bestäms i artikel 5.8 i tillämpningsförordningen samt i denna paragraf.

Ansökan görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 561874-99.

Till ansökan skall fogas ett i artikel 8 i tillämpningsförordningen avsett intyg gällande uppfyllandet av de krav som ställs på interventionsprodukterna. Intyget utfärdas av arbetskrafts- och näringscentralen, kontrollcentralen för växtproduktion eller Ålands landskapsstyrelse.

Beroende på syftet med interventionsprodukterna skall till ansökan fogas ett övertagandeintyg gällande interventionsprodukterna, vilket utfärdas av den som genomför gratis utdelning eller av anläggningen för återvinning av avfall.

7 §
Transportkostnader

Ansökan om ersättning för transportkostnader som föranleds av gratisutdelningen skall jämte bilagor tillställas interventionsenheten i enlighet med vad som bestäms i artikel 15 i tillämpningsförordningen och i denna paragraf.

Om ersättning ansöks på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 561873-00.

Till ansökan fogas de intyg som nämns i artikel 15.2 i tillämpningsförordningen.

8 §
Sorterings- och förpackningskostnader

Ansökan om ersättning för sorterings- och förpackningskostnader som föranleds av gratisutdelningen skall jämte bilagor tillställas interventionsenheten i enlighet med vad som bestäms i artikel 16 i tillämpningsförordningen och i denna paragraf.

Om ersättning ansöks på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 561873-00.

Till ansökan om ersättning fogas de intyg som nämns i artikel 16.3 i tillämpningsförordningen.

9 §
Bokföring och dokumentuppbevaring

Välgörenhetsorganisationerna skall föra särskilda räkenskaper över användningen av produkterna med hjälp av uppföljningsblankett nr 561875-00, som fås från interventionsenheten, eller på något annat sätt så, att åtminstone motsvarande uppgifter ingår.

Till bokföringen skall fogas dokument angående gratisutdelningen av produkter, såsom intyg om övertagande av produkter, förflyttning av produkter mellan och inom organisationerna samt överlämnande av produkter. Allt bokföringsmaterial skall sparas i minst sex år.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1 (31996R2200); EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1
2 (31997R0659); EGT nr L 100, 17.4.1997, s. 22

Helsingfors den 8 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.