1056/2000

Given i Helsingfors den 8 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om verkställigheten av det stöd (nedan livsmedelsstöd) som definieras i följande förordningar av rådet och kommissionen:

1) rådets förordning (EEG) nr 3730/87 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen

2) kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

2 §
Organisationer som har rätt till livsmedelsstöd

Livsmedelsstöd kan beviljas sådana organisationer och sammanslutningar som bedriver biståndsverksamhet och som inte eftersträvar vinst (nedan biståndsorganisationer) och som kan genomföra verkställigheten av livsmedelsstödet i enlighet med de förordningar som nämns ovan och bestämmelserna i denna förordning.

3 §
Ansökningsförfarande och registrerings- skyldighet

Biståndsorganisationerna skall sända ansökan om livsmedelsstöd till jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet (nedan interventionsenheten) före utgången av april (30.4) före varje stödperiod (1.10―30.9). Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 561014. Stödansökningarna skall göras koncentrerat så att centralorganisationens ansökan omfattar det totala stödbehovet hos de organisationer som lyder under centralorganisationen.

Biståndsorganisationerna skall före stödet söks registrera sig i interventionsenhetens kundregister. Registrering söks på den registreringsblankett som fås från interventionsenheten.

4 §
Fördelningen av livsmedelsstödet mellan biståndsorganisationerna

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de livsmedel som beviljas såsom stöd mellan de biståndsorganisationer som inom utsatt tid har ansökt om dessa så, att de mängder livsmedel som organisationerna ansökt om vid behov minskas proportionellt. Livsmedelsstöd beviljas dock endast sådana biståndsorganisationer vilkas livsmedelsmängd, fastställd enligt vad som anges ovan, är minst 1000 kg.

5 §
Utdelningen av livsmedel till bistånds- organisationerna

De biståndsorganisationer som godkänts att delta i stödprogrammet underrättas per brev om inledandet av utdelningen. Biståndsorganisationerna skall ge interventionsenheten de uppgifter om leveransadresser och kontaktpersoner vid mottagningsplatserna jämte kontaktinformation som behövs för ordnandet av transporterna och utdelningen. Om en organisation försummar att meddela dessa uppgifter före utdelningen inleds, kan stödet riktas till andra biståndsorganisationer. Om en biståndsorganisations stödbehov minskar, skall detta meddelas interventionsenheten utan dröjsmål.

6 §
Utdelningen av livsmedel till bistånds- mottagare

Biståndsorganisationerna skall dela ut livsmedlen antingen som paket eller måltider till personer som de konstaterat vara mindre bemedlade. Medlemskap i biståndsorganisationen får inte utgöra ett villkor för att bistånd skall fås. När livsmedlen överräcks skall en kvittering begäras av den som mottar livsmedlen. Biståndsorganisationerna kan använda livsmedlen vid tillagningen av måltider, men då får en avgift på högst 10 mark uppbäras för måltiden. Organisationerna skall förvara produkterna på ett ändamålsenligt sätt och dela ut dem i god tid före den dag som bäst före-datumet på förpackningarna anger.

7 §
Biståndsorganisationernas utredningar över verksamheten under stödperioden

Biståndsorganisationerna skall som bevis på mottagna produktmängder spara fraktsedeln, av vilken en kopia skall skickas till interventionsenheten. Biståndsorganisationerna skall före utgången av januari (31.1) efter stödperioden till interventionsenheten sända en på bokföringen baserad redogörelse för den föregående stödperioden. De uppgifter som skall framgå av redogörelsen meddelas biståndsorganisationerna i samband med att utdelningen av livsmedel inleds.

8 §
Övervakning

De organisationer som deltar i utdelningen av stödet skall på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission eller av jord- och skogsbruksministeriet eller av de inspektionsmyndigheter som ministeriet bemyndigat ställa bokföring över användningen av stödet och andra handlingar till inspektionsmyndigheternas förfogande. Övervakningen kan utöver bokföringen även rikta sig till enskilda biståndsevenemang.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2000. Åtgärder för att förbereda de stödarrangemang som avses i förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av stöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel (314/2000) och jord- och skogsbruksministeriets cirkulär Dnr 5175/97 om förfaringssättet vid verkställande av stöd i form av livsmedel som beviljas välgörenhetsorganisationer.

Helsingfors den 8 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.