1055/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till statsrådets beslut av den 17 december 1998 om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring (1023/1998) en ny 56 a § som följer:

56 a §

Utan hinder av 8 § 1 och 5 mom., 54 § 2 och 3 mom. samt 55 § 2 mom. kan statskontoret för användning av maskinläsbara datamedier i bokföringen på prov bevilja affärsverk tillstånd att avvika från de funktioner som avses i 5 § 4 mom. och 54 § 4 mom. Ett affärsverk som av statskontoret beviljats tillstånd enligt ovan skall genom månatliga avstämningar visa att verifikationerna i bokföringen, bokföringshändelserna och noteringarna i bokföringen har behandlats som en helhet i huvudbokföringen.

Statskontoret skall i sitt tillstånd meddela närmare föreskrifter om de metoder som skall användas i bokföringen för säkerställande av att bokföringsmetoderna är enhetliga och producerar tillräcklig information. Statskontoret skall övervaka att föreskrifterna iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 18 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2000

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Seija Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.