1037/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 7 december 2000

Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Statsrådets svenska språknämnd har till uppgift att

1) vara ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk, särskilt lagspråket,

2) arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland samt

3) ta initiativ och vidta åtgärder för de statliga myndigheternas språkbruk.

2 §
Arbetsmetoder

Nämnden sköter sina uppgifter genom att bland annat

1) samordna översättnings- och granskningsverksamheten framför allt när det gäller gängse uttryck, termer, lagtekniska lösningar, skrivregler och stilfrågor,

2) ge ut handböcker och anvisningar samt informera om sin verksamhet,

3) ge rekommendationer i språkfrågor och därvid hålla kontakt med forskningscentralen för de inhemska språken, om rekommendationerna gäller allmänspråkliga frågor,

4) behandla initiativ i språkfrågor samt

5) behandla frågor som gäller utbildning och fortbildning av translatorer samt den behörighet och kompetens som krävs av dem.

Nämnden skall i sitt arbete hålla kontakt med riksdagens justeringsfunktion och riksdagens svenska byrå.

3 §
Sammansättning

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sex andra medlemmar. Av medlemmarna skall åtminstone en företräda translatorsbyrån vid statsrådets kansli, en granskningsbyrån vid justitieministeriets lagberedningsavdelning och en svenska avdelningen vid forskningscentralen för de inhemska språken.

Nämnden har en sekreterare.

4 §
Val och mandattid

Nämndens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar utses av statsrådet för tre år i sänder. Sekreteraren utses av statsrådets kansli på framställning av nämnden.

Om en medlem avgår under mandattiden, kan en ny medlem utses för den återstående tiden.

5 §
Övriga bestämmelser

Om nämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar statsrådets beslut om kommittéer (218/1988).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 1 december 1988 om statsrådets svenska språknämnd (1024/1988).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 2000

Vid förhinder för statsministern, Minister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd, chef för translatorsbyrån
Lars Granlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.