1032/2000

Given i Helsingfors den 30 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969) 23 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 548/1974, samt

ändras 17 § samt 20 § 2, 3 och 6 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 § delvis ändrad i förordning 1194/1991 och 1509/1995 samt 20 § 2, 3 och 6 mom. i nämnda förordning 1194/1991, som följer:

17 §

Lantbruksföretagare skall kalenderårsvis senast på de förfallodagar, som avses i 2 och 3 mom., dock med beaktande av vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. lagen om skuldebrev (622/1947), till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på det sätt som anstalten föreskriver erlägga försäkringspremie i enlighet med grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Om sådana i 10 § 1 mom., 10 a § och 11 § 2 och 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare samt i 17 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) angivna försäkringspremier, som kalenderårsvis skall betalas av lantbruksföretagare, sammanlagt

1) är större än 450 mark, är förfallodagarna den 25 dagen i februari, maj och oktober,

2) är minst 150 mark och högst 450 mark, är förfallodagarna den 25 dagen i februari och oktober,

3) är mindre än 150 mark, är förfallodagen den 25 dagen i maj.

Med avvikelse från 2 mom. bestämmer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, när en försäkring tas upp, förfallodagarna för den premie som skall erläggas för det innevarande året och tiden dessförinnan. På samma sätt skall förfaras när pensionsskydd anordnas så som föreskrivs i 12 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare. Då en försäkring upphör, förfaller försäkringspremien omedelbart till betalning.

Justering av en försäkringspremie till följd av en förändring i arbetsinkomsten företas på förfallodagen för den första försäkringspremien för följande kalenderår, om det inte finns grundad anledning till något annat.

De belopp som nämns i 2 mom. justeras kalenderårsvis enligt det indextal som avses i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, varvid som bastal används det för 1970 fastställda indextalet.

20 §

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för

januari 13 procent
februari 10 procent
mars 4 procent
april 8 procent
maj 10 procent
juni 5 procent
juli 10 procent
augusti 10 procent
september 12 procent
oktober 10 procent
november 2 procent
december 6 procent

Då beloppen av förskotten justeras enligt 1 mom., fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall varje månad stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första vardagen då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk. Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp för statsandelen beaktas vid den första förskottsbetalningen efter det andelen fastställdes.


Social- och hälsovårdsministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2 och 3 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

De belopp som anges i förordningens 17 § 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Helsingfors den 30 november 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.