1019/2000

Given i Helsingfors den 30 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 2 och 7 § och 11 § 2 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 12 a § som följer:

1 kap

Stadganden om skogscentralerna

2 §
Direktionens uppgifter

En skogscentrals direktion skall

1) besluta om riktlinjerna för skogscentralens verksamhet samt om skogscentralens förhandlingsmål inför resultatöverläggningar med jord- och skogsbruksministeriet,

2) besluta om de frågor som hänför sig till en verksamhets- och ekonomiplan som spänner över flera år samt fastställa den årliga verksamhetsplanen och budgeten,

3) fastställa skogscentralens arbetsordning,

4) besluta om framläggande för jord- och skogsbruksministeriet av förslag gällande skogsbruksarbeten som utförs med statligt finansieringsstöd,

5) besluta om en skogsvårdsförenings verksamhetsområde och de övriga frågor som enligt lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) ankommer på skogscentralen, med undantag av ärenden där det är fråga om sådant beslutsfattande i ett enskilt ärende som direkt berör enskilda medborgare eller sammanslutningar,

6) besluta om köp och försäljning av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydande värde, om inteckning av egendom och ställande av säkerhet inom ramen för skogscentralens behörighet samt om andra ekonomiskt betydande frågor,

7) fastställa skogscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

8) fastställa principerna för användningen av de skogsvårdsavgiftsmedel som redovisas till skogscentralen,

9) som högsta organ övervaka skogscentralens verksamhet, med undantag av avgörandet av sådana myndighetsärenden (myndighetsärende) som avses i 5 § 1 mom. lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), samt

10) behandla övriga ärenden som är viktiga med tanke på skogscentralens verksamhet.

7 §
De anställda

Vid skogscentralen finns en direktör och ett behövligt antal anställda som avgör myndighetsärenden (myndighetsanställd) samt anställda som föredrar myndighetsärenden. Om den övriga personalen bestäms i arbetsordningen.

8 §
Behörighetsvillkor för de anställda

Behörighetsvillkor för en anställd som föredrar myndighetsärenden är förtrogenhet med skogsbruk och skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om administrativa uppgifter.

11 §
Besättandet av befattningar

En myndighetsanställd utnämns och ställföreträdare för en myndighetsanställd förordnas av direktionen. Utnämningsbeslutet och beslutet om förordnande samt ett beslut genom vilket en myndighetsanställd befrias från sina uppgifter utan egen begäran skall underställas jord- och skogsbruksministeriet. Vid besättandet av en befattning iakttas vad som i statstjänstemannaförordningen (971/1994) bestäms om förfarandet vid sökande och besättande av tjänster.


12 a §
Åtskiljande av beredningen av myndighetsärenden

I fråga om åtskiljande av uppgifter som sköts av en anställd som föredrar myndighetsärenden iakttas vad som i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral eller med stöd av den bestäms om anställda som avgör myndighetsärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 30 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.