1014/2000

Given i Helsingfors den 23 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillämpningen av de bidragssystem som anges i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, nedan marknadsorganisationsförordningen, på slaktbaserade bidrag och tilläggsstöd.

Ytterligare bestämmelser om slaktbaserade bidrag, om sättet att lämna in ansökan om bidrag och om de nationella maximibeloppen ingår i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen, nedan tillämpningsförordningen.

Bestämmelser om skyldighet för den som håller nötkreatur att anmäla datum för händelseuppgifterna till en ADB-baserad databas (djuridentifikationsregistret) ingår i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nedan registreringsförordningen.

Denna förordning iakttas i tillämpliga delar också vid beviljande av nationellt stöd för slaktade kvigor inom hela landet och för tjurar inom områdena C3 och C4.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) slaktbaserade bidrag bidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och som beviljas som slaktbidrag och som tilläggsstöd från och med den 1 januari 2001 samt tjurbidrag och bidrag för stutar som beviljas som slaktbaserade från och med den 1 januari 2002 för nötkreatur vilka uppfyller de förutsättningar för bidrag som anges i marknadsorganisationsförordningen och tillämpningsförordningen,

2) slakteri ett slakteri som har godkänts av Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel samt en slaktplats som har godkänts av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Tjurbidrag och bidrag för stutar är ännu år 2001 bidrag som grundar sig på djurhåll-ningsperioden efter ansökan. Om tiderna för inlämnande av ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar gäller vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (956/2000).

3 §
Slakteriets anmälning och producentens kontrollskyldighet

Slaktbaserade bidrag kan beviljas, om slakteriet har anmält slakten av nötkreatur till djuridentifikationsregistret.

Om en producent vill ha ett eller flera slaktbaserade bidrag för ett nötkreatur som producenten har sänt till slakt, skall producenten före slakten försäkra sig om att slakteriet har anmält att det deltar i systemet med slaktbaserade bidrag i fråga. I en ansökningshandbok som delas ut till producenterna uppges namnen på de slakterier som inom utsatt tid har meddelat jord- och skogsbruksministeriet i vilka system de deltar.

4 §
Producentens deltagande i systemet med slaktbaserade bidrag

Producenten skall till den myndighet som avses i 11 § lämna in en anmälan om deltagande i systemet med slaktbaserade bidrag (anmälan om deltagande) senast samma dag som det första nötkreatur för vilket producenten vill ha bidrag slaktas. Anmälan om deltagande kan gälla ett eller flera system med slaktbaserade bidrag.

Anmälan om deltagande skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 162 eller på en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Deltagandet i bidragssystemet är i kraft tills bidragssystemet i fråga upphör, om inte producenten gör ändringar i sin anmälan om deltagande eller meddelar att hållandet av nötkreatur upphört. Deltagandet avbryts, om producenten utesluts från bidragssystemet på grund av att producenten avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet har gjort något fel i enlighet med vad som föreskrivs därom i artikel 10e.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan administrationsförordningen.

5 §
Registreringsanmälan om bidrag

För de bidragsberättigande nötkreatur i fråga om vilka en producent och ett slakteri som deltar i ett eller flera system med slaktbaserade bidrag har lämnat in händelseuppgifter till djuridentifikationsregistret i enlighet med de skyldigheter som anges i registreringsförordningen bildas utgående från djuridentifikationsregistret producentbestämda registreringsanmälningar om slaktbaserade bidrag. Med händelseuppgifter som producenten har lämnat in avses de uppgifter om vilka bestäms i artikel 7 i registreringsförordningen. Med händelseuppgifter som slakteriet har lämnat in avses slakterisignum, det slaktade nötkreaturets födelseidentifikation, slaktnummer, slaktdag och slaktvikt samt från och med den 1 januari 2002 också slaktklass.

För att en registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag skall bildas förutsätts att producenten har lämnat in en i 4 § avsedd anmälan om deltagande i ett eller flera system med slaktbaserade bidrag.

Såsom registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag används jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 152.

6 §
Skyldighet att lämna in anmälan

Inom systemen med slaktbaserade bidrag beviljas bidrag för bidragsberättigande nötkreatur utifrån uppgifterna i djuridentifikationsregistret och slaktuppgifterna på grundval av inlämnad anmälan om deltagande efter tillämpning av de tillsynspåföljder som avses i 12 §.

Producenten skall granska registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag och rätta andra felaktiga uppgifter än slaktuppgifter i djuridentifikationsregistret. Om endast uppgifterna utifrån djuridentifikationsregistret skall rättas, behöver någon anmälningsblankett inte lämnas in till den myndighet som avses i 11 §.

Endast i samband med komplettering eller rättelse av slaktuppgifter eller i samband med eventuellt avböjande av ett eller flera slaktbaserade bidrag skall en separat anmälningsblankett lämnas in till den myndighet som avses i 11 §. Anmälningsblanketten skall inlämnas på dett sätt som föreskrivs i 7 eller 8 §.

7 §
Komplettering och rättelse av slaktuppgifter i registreringsanmälan

Om slaktuppgifterna för ett sådant nöt-kreatur som har sänts till slakt till ett slakteri som har anmält att det deltar i bidragssystemet i fråga saknas i registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag eller om det finns fel i uppgifterna, skall producenten hos den myndighet som avses i 11 § anhålla om att uppgifterna kompletteras eller rättas.

Anmälan om komplettering skall göras i fråga om de slaktade nötkreatur vilkas slakt-uppgifter saknas i registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag. Anmälan om rättelse skall göras i fråga om de slaktade nötkreatur vilkas slaktuppgifter är felaktiga i registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag. Anmälan om komplettering och rättelse skall göras på jord- och skogsbruksministeriets separata blankett nummer 153 eller på en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

I fråga om tiden för inlämnande av anmälan om komplettering och rättelse gäller vad som särskilt föreskrivs om ansökningstider för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas årligen.

Till anmälan om komplettering och rättelse skall fogas det slaktkvitto i original eller som kopia som gäller det slaktade nötkreaturet i fråga.

8 §
Anmälan om avböjande av bidrag

Om producenten inte vill ha ett eller flera av de slaktbaserade bidragen för ett nötkreatur som nämns i registreringsanmälan om slaktbaserade bidrag, skall producenten lämna in en undertecknad anmälan om avböjande till den myndighet som avses i 11 §. I anmälan om avböjande skall specificeras vilket djur och vilket slaktbaserat bidrag som avböjandet gäller. Anmälan om avböjande skall göras på jord- och skogsbruksministeriets separata blankett nummer 163 eller på en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Om tiderna för inlämnande av anmälan om avböjande gäller vad som särskilt föreskrivs om ansökningstider för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas årligen.

9 §
Exportdjur

Av de slaktbaserade bidragen beviljas tjurbidrag och bidrag för stutar från och med den 1 januari 2002 även när bidragsberättigande djur exporteras till en annan medlemsstat eller till tredje land. Producenten skall lämna in ansökan och anmälan till den myndighet som avses i 11 § med iakttagande av vad som bestäms i artikel 8.6 i tillämpningsförordningen.

10 §
Tilläggsstöd

Inom ramen för de belopp som fastställs i marknadsorganisationsförordningens bilaga IV beviljas tilläggsstöd för slaktbidragsberättigande

1) kvigor vars slaktvikt är minst 160 kg,

2) tjurar och stutar vars slaktvikt är minst 270 kg.

11 §
Inlämnande av anmälan

Anmälan och ansökan om i denna förordning avsedda bidrag jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens drifts-centrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall anmälan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägen.

12 §
Tillsynspåföljder

På de slaktbaserade bidragen inverkar de påföljder om vilka bestäms i artikel 10 och 10 a―10 g i administrationsförordningen.

13 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om slaktbaserade bidrag och tilläggsstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

14 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 7 december 1999 om slaktbidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1159/1999). Beslutet tillämpas dock på ansökan om och beviljande av slaktbidrag och tilläggsstöd för de nötkreatur som slaktats år 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999, EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2000, EGT nr L 118, 19.5.2000, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1900/2000, EGT nr L 228, 8.9.2000, s. 25
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000, EGT nr L 204, 11.8.20

Helsingfors den 23 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.