1009/2000

Given i Helsingfors den 24 november 2000

Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 11 § lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997):

1 §

Denna förordning tillämpas på nya diskmaskiner för hushållsbruk, vilka fungerar med nätström. Förordningen tillämpas inte på apparater som också kan anslutas till andra energikällor.

2 §

De apparater som nämns i 1 § skall förses med energimärke och informationsblad samt över dem skall teknisk dokumentation utarbetas på det sätt som bestäms i denna förordning och i handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av hushållsanordningar (1038/1998).

3 §

Den information som ges i energimärkningen skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder till en del av de nationella standarderna.

Upplysningar om buller är frivilliga. Vid behov skall de tas fram i enlighet med rådets direktiv om luftburet buller från hushållsapparater (86/594/EEG).

4 §

Det energimärke som skall fästas på en apparat som säljs på ett minutförsäljningsställe eller annars ställs ut för försäljning till konsumenten skall stämma överens med modellen i bilaga 1 till denna förordning. Märket skall placeras synligt på anordningens ovan- eller framsida.

5 §

Informationsbladet skall utarbetas och presenteras i enlighet med bilaga 2.

6 §

När en apparat bjuds ut per post, telefon eller på annat distansförsäljningssätt, skall upplysningarna i bilaga 3 till denna förordning ges om apparaten.

7 §

En apparats energieffektivitetsklass, diskeffektsklass och torkeffektsklass bestäms enligt bilaga 4.

8 §

I den tekniska dokumentation som gäller apparaten skall följande uppgifter ingå:

1) leverantörens namn och adress,

2) en allmän beskrivning av apparaten som skall vara tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt,

3) information, eventuellt med ritningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken och särskilt de som väsentligt påverkar energiförbrukningen,

4) rapporter om de provningar som utförts enligt de standarder som avses i 3 § samt

5) eventuell bruksanvisning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

Utan hinder av denna förordning kan till utgången av januari 2001 sådana apparater släppas ut på marknaden, saluhållas eller demonstreras samt sådana produktbroschyrer delas ut, vilka inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Kommissionens direktiv 97/17/EG (31997L0017); EGT nr L 118, 7.5.1997, s. 1 kommissionens direktiv 1999/9/EG (31999L0009); EGT nr L 56, 4.3.1999, s. 46

Helsingfors den 24 november 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Heli Vuori-Karvia

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.