1004/2000

Given i Helsingfors den 24 november 2000

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 1 § 1 mom., 2 § samt 10 § 2 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1483/1995, 2 § i lag 1043/1999 samt 10 § 2 mom. i lag 640/1966 och 10 § 3 mom. i lag 391/1995, samt

fogas till lagen en ny 2 d § som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han eller hon har fyllt 13 år är sysselsatt med skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- eller husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller arbetar inom något annat sådant genom förordning av statsrådet angivet område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet enligt denna lag samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Dessutom skall arbetsgivaren i enlighet med denna lag bekosta de utgifter som föranleds av verksamhet som anges i 2 d §. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som bestäms i 10 c §.


2 §

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av en arbetspensionskassa, som är verksam inom vart och ett av de arbetsområden som avses i 1 § 1 mom. Genom förordning av statsrådet kan likväl bestämmas att för två eller flera områden inrättas en gemensam arbetspensionskassa eller att pensionsskyddet inom något område handhas av en pensionsanstalt som bedriver verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet kan arbetspensionskassan åta sig uppgifter som gäller genomförandet av pensionsskyddet också för andra arbetstagare än sådana som omfattas av denna lag. Om inte något annat bestäms i denna lag, får arbetspensionskassan inte idka annan verksamhet än sådan som avses ovan.

Arbetspensionskassan står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett gemensamt reglemente kan utfärdas för två eller flera arbetspensionskassor.

2 d §

Utöver vad som bestäms i 2 § kan en arbetspensionskassa åta sig uppgifter i anslutning till uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar för de arbetstagare enligt 1 § 1 mom. som får sin huvudsakliga utkomst inom jord-, vatten- och husbyggnadsbranschen.

På uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag. I uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar kan följande uppgifter om de arbetstagare som avses i 1 mom. samlas in och registreras:

1) namn, personbeteckning och yrke,

2) kontaktinformation,

3) den som utfört företagshälsoundersökningar av arbetstagaren och tidpunkten för undersökningarna,

4) tidpunkten för följande företagshälsoundersökning.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten lämnas ut ur arbetspensionskassans register över arbetsförhållanden och de uppgifter som avses i samma moments 3 och 4 punkt lämnas ut av producenter av företagshälsovårdstjänster. Dessa uppgifter utplånas ur uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar senast då den registrerade uppnår åldern för ålderspension.

Arbetspensionskassan har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter på begäran till en sådan arbetsgivare inom jord-, vatten- och husbyggnadsbranschen som avses i 1 § lämna ut uppgifter ur uppföljningsregistret om tidpunkten för den senaste företagshälsoundersökningen av en arbetstagare som avses i 1 mom. samt till producenter av företagshälsovårdstjänster uppgifter om vem som utfört tidigare företagshälsoundersökningar av arbetstagaren och om tidpunkten för undersökningarna.

Arbetspensionskassan ger närmare anvisningar om den verksamhet som avses i denna paragraf till producenter av företagshälsovårdstjänster och till arbetsgivare som avses i 4 mom.

10 §

Försäkringspremieprocenten skall fastställas så att den med bibehållet konstant procenttal med beaktande av den sannolika räntefoten och andra försäkringstekniska omständigheter kan antas ge en avkastning som räcker till för täckande av de framtida utgifter vilka förorsakas av anordnandet av pensionsskyddet samt av utgifterna för den verksamhet som anges i 2 d §, likväl så att den del av premieinkomsten som behövs för i 9 § 1 mom. 3 punkten avsedda utgifter samt för andra förhöjningar som skall företas med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagare, kan indrivas först då sådana utgifter förfaller till betalning.

De medel som behövs för täckande av de framtida utgifter vilka åsamkas genom anordnandet av det pensionsskydd som avses i 2 mom., skall arbetspensionskassan enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder bokföra såsom ansvarsskuld, omfattande även i 9 § 1 mom. 3 punkten avsedda utgifter i den mån pensionskassans sådana inkomster som inte skall användas för andra ändamål räcker till för täckande av nämnda utgifter. Utgifter som föranleds av verksamheten enligt 2 d § hänförs till i detta moment avsedda utgifter för andra ändamål.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 167/2000
ShUB 26/2000
RSv 143/2000

Helsingfors den 24 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.