1003/2000

Given i Helsingfors den 24 november 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1581/1993, som följer:

3 §
Understöd till adoptivföräldrar och adoptanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant med hemort i Finland berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, när den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985) har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. adoptionslagen.

En adoptivförälder eller adoptant som önskar få understöd, skall ansöka om det senast två månader efter det att barnet har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Understödet kan dock beviljas även i det fall att ansökan inte har lämnats in inom utsatt tid, om det trots förseningen vore oskäligt att förvägra stödet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Moderskapsunderstöd enligt denna lag betalas för ett barn som på det sätt som avses i 3 § lagen om moderskapsunderstöd har utsetts för att placeras hos adoptanten eller har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen den 1 mars 2001 eller senare.

RP 118/2000
ShUB 21/2000
RSv 110/2000

Helsingfors den 24 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.