986/2000

Given i Helsingfors den 24 november 2000

Lag om ändring av personuppgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i personuppgiftslagen av den 22 april 1999 (523/1999) i 23 § det inledande stycket samt 6 och 7 punkten samt

fogas till lagen en ny 22 a § och till 23 § en ny 8 punkt som följer:

22 a §
Kommissionens beslut

Personuppgifter får översändas till stater utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till den del Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med artiklarna 3 och 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, nedan personuppgiftsdirektivet, har konstaterat att staten i fråga tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå.

Personuppgifter får inte översändas till stater utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om kommissionen i enlighet med artiklarna 3 och 25.4 i personuppgiftsdirektivet har konstaterat att staten i fråga inte tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå.

23 §
Grunder för undantag

När det inte är möjligt att översända uppgifter med stöd av 22 eller 22 a §, kan personuppgifter likväl översändas, om


6) översändandet sker från ett register i fråga om vilket rätten att på allmänna eller särskilda grunder erhålla information har reglerats särskilt,

7) den registeransvarige genom avtalsklausuler eller på något annat sätt ger tillräckliga garantier för skyddet av individernas personliga integritet och rättigheter och kommissionen inte i enlighet med artiklarna 3 och 26.3 i personuppgiftsdirektivet har konstaterat att garantierna är otillräckliga, eller om

8) vid översändandet används i artikel 26.4 i personuppgiftsdirektivet avsedda standardavtalsklausuler som kommissionen godkänt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 137/2000
FvUB 16/2000
RSv 144/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (31995L0046; EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31

Helsingfors den 24 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.