979/2000

Given i Helsingfors den 21 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsavgifter för mejerimjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om påförande, debitering och uppbörd av den tilläggsavgift som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2 §
Behörig myndighet

Jord- och skogsbruksministeriet sörjer för påförandet, debiteringen och uppbörden av tilläggsavgiften. Ministeriet fastställer på grundval av den redovisning som nämns i 5 § den tilläggsavgift som uppköparen av mjölken, nedan mejeriet, skall betala. Varje producent som har överskridit sin referenskvantitet tillställs därtill ett beslut om tilläggsavgiften och grunderna för den.

3 §
Påförande av tilläggsavgift

Om landskvoten överskrids, uppbärs en tilläggsavgift för samtliga kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalenter som levererats till mejeriet under produktionsperioden och som med beaktande av fetthalten överstiger producentens disponibla referenskvantitet den 31 mars det aktuella året.

Innan avgiften påförs utjämnas över- och underskridningarna av producenternas individuella referenskvantiteter på nationell nivå i förhållande till överskridningarna av referenskvantiteterna. Tilläggsavgift uppbärs endast till det belopp som behövs för betalning av tilläggavgift till Europeiska gemenskapen.

En kvantitet mjölk som överstiger producentens referenskvantitet och för vilken tilläggsavgift skall betalas beräknas genom att producentens fettkorrigerade överskridning av referenskvantiteten multipliceras med ett procenttal som erhålls när överskridningen av landskvoten divideras med den totala överskridningen av de individuella referenskvantiteterna och kvoten multipliceras med talet 100. Under produktionsperioden 1999/2000 utgör den kvantitet för vilken tilläggsavgift skall betalas 5,42135 procent av den individuella överskridningen av referenskvantiteten.

4 §
Omräkningskoefficient

Den kvantitet mjölk för vilken tilläggsavgift skall betalas omräknas i kilogram genom att litermängden divideras med talet 0,971.

5 §
Mejeriets skyldighet att lämna uppgifter

Mejeriet skall före den 15 maj varje år i maskinläsbar form tillställa jord- och skogsbruksministeriets mjölkkvotsregister av en sammanfattning av de avräkningar (redovisning) som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter ingående uppgifter om de mjölkkvantiteter som mejeriet mottagit av varje producent under produktionsperioden, om fetthalten i mjölken samt om producenters övergång. Samma uppgifter skall dessutom skickas till ministeriet på en blankett som ministeriet har fastställt.

6 §
Betalning av tilläggsavgift

Det mejeri till vilket producenten senast har levererat mjölk under produktionsperioden skall senast den 15 augusti efter produktionsperiodens slut till jord- och skogsbruksministeriets konto nr 800027-37811 betala tilläggsavgift i fråga om de producenter som överskridit sin referenskvot. Tilläggsavgiften skall delas mellan de producenter som bidragit till överskottet.

7 §
Förskott på tilläggsavgift

Om de kvantiteter som en producent har levererat överstiger hans referenskvantitet har mejeriet befogenhet att som ett förskott på tilläggsavgiften dra av ett belopp från mjölkpriset för varje leverans från denna producent som överstiger hans referenskvantitet.

Om en för stor tilläggsavgift har uppburits, skall mejeriet utan dröjsmål återbetala den överstigande delen så snart ministeriet har fastställt producentens andel av tilläggsavgiften.

8 §
Försenad och försummad tilläggsavgift

Om tilläggsavgiften inte har betalats till ministeriets konto inom utsatt tid eller om en för liten tilläggsavgift betalats, uppbärs avgiftstillägg på det försummade beloppet på det sätt som föreskrivs i 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter.

9 §
Undertecknande av beslut

Beslut med stöd av denna förordning får meddelas med hjälp av automatisk databehandling och undertecknas maskinellt.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 29 november 2000 och gäller till den 31 mars 2008. Den tillämpas från produktionsperioden 1999/2000.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 10/00 och 71/00.

De tilläggsavgifter som i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 71/10 har betalats till ministeriets konto före ikraftträdandet av denna förordning anses som förskottsbetalningar.

Helsingfors den 21 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.