973/2000

Given i Helsingfors den 13 november 2000

Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 6 § naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

1 §

Denna förordning tillämpas på åtskiljandet av en sammanslutnings eller inrättnings eller ett konsortiums i 5 § 1 mom. naturgasmarknadslagen (508/2000) avsedda naturgasaffärsverksamheter från varandra och från annan affärsverksamhet.

Denna förordning tillämpas också på de idkare av naturgasaffärsverksamhet som bedriver endast naturgasaffärsverksamhet samt på dem som bedriver endast en form av naturgasaffärsverksamhet.

Med företag avses i denna förordning en sammanslutning, inrättning eller ett konsortium som bedriver naturgasaffärsverksamhet.

2 §

Om naturgasmarknadslagen, statsrådets förordning om naturgasmarknaden (622/ 2000) eller denna förordning eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem inte innehåller några detaljerade bestämmelser om bokslut med särredovisning av verksamheterna kan boksluten upprättas på företagsvisa grunder med beaktande av de allmänna principer som framgår av ovan nämnda bestämmelser.

Det valda förfarandet för särredovisning skall tillämpas fortlöpande, om det inte finns grundand anledning att ändra det. Eventuella ändringar i förfarandet för särredovisning under räkenskapsperioden jämte motivering skall anges i noterna till det särredovisade bokslutet.

3 §

Bokslut med särredovisning av verksamheterna skall upprättas så att de allmänna principer som anges i bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1139/1997) samt i de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem följs och de krav på formen av och innehållet i bokslutet som ställs i ovan nämnda bestämmelser uppfylls. Kommuner och samkommuner skall upprätta boksluten i enlighet med de anvisningar som finns i kommunallagen (365/1995) och de anvisningar som har givits av bokföringsnämndens kommunsektion.

Till den delen åtskiljandet av verksamheterna inte sker i själva bokföringen utan baserar sig på skilda kalkyler skall dessa fogas till bokföringsmaterialet och förvaras på det sätt som anges i bokföringslagen samt i fråga om kommuner och samkommuner på det sätt som anges i arkivlagen (831/1994) eller i de bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial som utfärdats med stöd av den.

4 §

När bokslut med särredovisning upprättas för första gången skall bestående aktiva inkluderas i de särredovisade boksluten, bland anskaffningsutgifterna som minskats med avskrivningar enligt plan, värderade i enlighet med bokföringslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Vid värdering av andra förmögenhets- och kapitalposter skall bokföringsvärden användas.

I de balansräkningar som inkluderas i de särredovisade boksluten skall i mån av möjlighet kontinuitetsprincipen beträffande balansräkningar följas på det sätt som anges i bokföringslagen.

De avskrivningar som görs i de särredovisade boksluten skall basera sig på anskaffningsutgifterna.

Samtliga poster som upptas i de särredovisade boksluten skall kunna härledas ur bokföringen så att man när en sammanställning av det särredovisade bokslutet för naturgasaffärsverksamheter och det särredovisade bokslut för andra affärsverksamheter görs genom att eliminera affärshändelserna mellan verksamheterna och överföringar av egendom och kapital och genom att summera de särredovisade boksluten som resultat får samma siffror som i det officiella bokslutet. Ett dylik sammanställningsdokument skall bifogas noterna till de särredovisade boksluten. Ett särskilt sammanställningsdokument behöver dock inte bifogas noterna till de särredovisade boksluten, om boksluten i sig har upprättats i en sådan form att det avsedda sambandet mellan de särredovisade boksluten och det officiella bokslutet kan konstateras utan svårighet.

5 §

Fördelningen av samtliga intäkter och kostnader samt förmögenhets- och kapitalposter som upptas i de särredovisade boksluten på olika verksamheter skall genomföras så att orsaksprincipen i mån av möjlighet förverkligas. De fördelningsgrunder som tillämpas skall definieras i detalj och de definitioner som på detta sätt uppkommer skall förvaras på det sätt som anges i bokföringslagen och i fråga om kommuner och samkommuner på det sätt som anges i arkivlagen eller i de bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial och bokslut som utfärdats med stöd av den.

Med orsaksprincipen avses att samtliga intäkter och kostnader samt förmögenhets- och kapitalposter som direkt kan hänföras till en viss affärsverksamhet upptas direkt i det särredovisade bokslutet för ifrågavarande affärsverksamhet och att de kostnader som är gemensamma för affärsverksamheterna fördelas på dem genom att tillämpa en sådan fördelningsprincip som gör att kostnaderna i fråga hänförs till den affärsverksamhet som i verkligheten har förorsakat dem.

6 §

I de särredovisade boksluten skall i fråga om samtliga poster i den särredovisade resultaträkningen och balansräkningen ingå en jämförelse med den nästföregående räkenskapsperioden i enlighet med bokföringslagen, om företaget har ålagts att tillämpa särredovisning under den nästföregående räkenskapsperioden. Om specificeringen av poster i den särredovisade resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats eller om jämförelseuppgiften av någon annan anledning inte är användbar, skall jämförelseuppgiften i mån av möjlighet rättas till.

7 §

Bokslut med särredovisning skall alltid innehålla följande uppgifter:

1) en redogörelse för de grunder på vilka fördelningen av intäkter och kostnader samt förmögenhets- och kapitalposter på de åtskilda verksamheterna har skett och om eventuella ändringar i dem under räkenskapsperioden,

2) en redogörelse för beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan skilt för varje förmögenhetspost och affärsverksamhet.

8 §

I noterna till de särredovisade boksluten skall alltid lämnas sådana förklarande uppgifter som behövs för att jämförbarheten mellan de särredovisade boksluten kan förbättras eller särdragen hos dem klargöras.

9 §

Boksluten med särredovisning skall tas med i det officiella bokslutet för ett företag eller en koncern eller en kommun eller samkommun som bedriver naturgasaffärsverksamhet samt inkluderas i den verksamhetsberättelse eller årsrapport eller något annat liknande dokument som företaget, koncernen, kommunen eller samkommunen ställer till intressegruppernas förfogande.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och den tillämpas på den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2001, eller om räkenskapsperioden då inte har löpt ut, från och med ingången av den första räkenskapsperiod som börjar efter nämnda datum.

Helsingfors den 13 november 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Mauri Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.