956/2000

Given i Helsingfors den 16 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiderna år 2001 för följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) bidrag per tacka,

2) tjurbidrag och bidrag för stutar,

3) dikobidrag,

4) extensifieringsersättning,

5) slaktbidrag till den del det är fråga om inlämnande av anmälan om komplettering, rättelse eller avböjande av slaktbidrag.

Tjurbidrag och bidrag för stutar är år 2001 bidrag som grundar sig på djurhållningsperioden efter ansökan.

2 §
Bidrag per tacka

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 5 februari 2001. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 23 februari 2001.

För ansökan skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 107 för år 2001 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2001.

3 §
Tjurbidrag och bidrag för stutar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar (kastrerade tjurar) börjar den 19 mars 2001. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 30 mars 2001.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 6 augusti 2001. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 17 augusti 2001.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 3 december 2001. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 14 december 2001.

4 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar

För ansökan om tjurbidrag skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105 för år 2001 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2001.

För ansökan om bidrag för stutar skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105C för år 2001 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2001.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som ansökan om bidrag gäller.

5 §
Dikobidrag

Perioden för ansökan om bidrag för dikor börjar den 7 juni 2001. Ansökan om bidrag skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 29 juni 2001.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 106 för år 2001 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de nötkreatur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till djuridentifikationsregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i djuridentifikationsregistret samt på blanketten märka ut de djur för vilka producenten ansöker om bidrag. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag. När det totala antalet kvigor antecknas på blanketten skall det förfarande som anges i artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, nedan marknadsorganisationsförordningen, iakttas.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

6 §
Extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden

Perioden för ansökan om extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden börjar den 2 maj 2001. När det gäller de mjölkkor som anges i ansökan skall ansökan lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 31 maj 2001.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 154 för år 2001 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de djur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till djuridentifikationsregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i djuridentifikationsregistret samt på blanketten märka ut de djur för vilka producenten ansöker om bidrag. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

7 §
Extensifieringsersättning

För nötkreatur för vilka beviljas tjurbidrag, bidrag för stutar eller dikobidrag samt för nötkreatur som nämns i en ansökan enligt 6 § kan på ansökan beviljas extensifieringsersättning. Extensifieringsersättning söks på blankett nummer 101B, som ingår i ansökan om arealstöd, och som skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 31 maj 2001. I ansökan om arealstöd anmäls också foderarealen.

Om förutsättningarna för rätt till bidrag föreskrivs i artikel 13 i marknadsorganisationsförordningen samt i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen, särskilt i artikel 32 och 33.

8 §
Tiderna för inlämnande av anmälan om komplettering, rättelse och avböjande av slaktbidrag

Anmälan om komplettering, rättelse och avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 januari 2001 och senast den 30 april 2001 skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 8 juni 2001.

Anmälan om komplettering, rättelse och avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 maj 2001 och senast den 31 augusti 2001 skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 12 oktober 2001.

Anmälan om komplettering, rättelse och avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 september 2001 och senast den 31 december 2001 skall lämnas in till den myndighet som avses i 9 § senast den 8 februari 2002.

9 §
Inlämnande av ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag per tacka, tjurbidrag, bidrag för stutar, dikobidrag och extensifieringsersättning samt anmälan om komplettering, rättelse och avböjande av slaktbidrag (ansökan om bidrag) skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan om bidrag lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägen.

I samband med ansökan om bidrag skall nödvändiga bilagor inlämnas.

En ansökan om bidrag som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

10 §
Ansökan som lämnats in för sent

Från bidrag som beviljas på grundval av en ansökan som lämnats in för sent görs avdrag enligt vad som bestäms därom i artikel 8 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Komissionens förordning (EG) nr 2342/1999, EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30
Komissionens förordning (EG) nr 1042/2000, EGT nr L 118, 19.5.2000, s. 4
Komissionens förordning (EG) nr 1900/2000, EGT nr L 228, 8.9.2000, s. 25
Komissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Komissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Komissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Komissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Komissionens förordning (EG) nr 1678/98, EGT nr L 212, 30.7.1998, s. 23
Komissionens förordning (EG) nr 2801/1999, EGT nr L 340, 31.12.1999, s. 29

Helsingfors den 16 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd 
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.