945/2000

Given i Helsingfors den 16 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 50 § 1 mom., 52 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten, 55 § 1 mom. 2 punkten samt 88 § 2 mom., sådana som av dessa lyder 52 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten, 55 § 1 mom. 2 punkten samt 58 § i förordningen 855/2000 och

fogas ett nytt 3 mom. till 28 §, och en ny 5 punkt till 52 § 2 mom., sådana som av dessa lyder 28 § delvis i förordningen 855/2000 och 52 § i nämnda förordning, som följer:

28 §
Försumbart stöd

Om med stöd av 26 § 1 eller 2 mom. beviljas stöd ur nationella medel för en investering på gårdsbruksenheten, som ansluter sig till verksamhet som avses i 1 mom., kan stöd beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro iakttagande vad som i 2 mom. föreskrivs.

50 §
Utvecklingsprojekt

I fråga om utvecklingsprojekt som avses i 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 13, 15 och 16 § finansieringslagen får stöd beviljas för planerings- och utredningsarbete samt för sakkunnighjälp, utbildning, investeringar och annat arbete i anslutning till projektet. De investeringar som skall stödas skall ingå i planen för utvecklingsprojektet. Stöd kan också beviljas för motsvarande verksamhet av en i 14 § finansieringslagen avsedd lokal aktionsgrupp.


52 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Utvecklingsprojektet skall hänföra sig till minst ett av målen i artikel 9, 30 eller 33 i EU:s förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd kan beviljas


4) för sådana utbildningsprojekt som uppfyller de i artikel 9 EG:s strukturförordning avsedda förutsättningar;

5) för andra än i 2 punkten avsedda utvecklingsprojekt som berör näringsverksamhet och särskilt gagnar små företag om projektet uppfyller förutsättningarna för stöd som enligt gemenskapsramarna (98/C 334/10) beviljas för utbildning och enligt punkt 14 i ramarna inte anses vara i artikel 87.1 Romfördraget avsett statligt stöd.


55 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Som kostnader som berättigar till stöd för ett utvecklingsprojekt får godkännas:


2) sådana extra omkostnader som föranletts av att sammanslutningens anläggnings- eller omsättningstillgångar har använts eller motsvarande tjänster anskaffats vid utförandet av utrednings- och planeringsarbetet eller genomförandet av utvecklingsprojektet eller av resor som har utförts för utvecklingsprojekt,


58 §
Godtagbara kostnader för teknisk hjälp

Som teknisk hjälp kan beviljas stöd för kostnader som är nödvändiga med hänsyn till genomförandet av program på sätt som bestäms i regel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigade utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna.

Medel ur EUGFJ får inte användas för arbetskrafts- och näringscentralernas eller jord- och skogsbruksministeriets

1) tjänstemäns löner,

2) lön till sådana anställda som deltar i normala förvaltningsarbeten, eller

3) andra än i 1 eller 2 punkten avsedda förvaltningskostnader.

Ur nationella medel kan tekniskt hjälp användas vid förverkligandet av det regionala landsbygdsprogrammet och ett mål 1 program för lön till sådana andra personer än ordinarie tjänstemän som deltar i förverkligandet av program och deras resekostnader.

Utöver vad som föreskrivs i 3 mom. kan vid förverkligandet av det regionala utvecklingsprogrammet sagda teknisk hjälp användas för andra än i 1 mom. avsedda kostnader.

Teknisk hjälp kan användas för lönekostnader för tidsbundna arbets- eller anställningsförhållanden som varar i högst tre år.

88 §
Betalning av byggnadsbidrag som beviljats för företagsverksamhet

Vid ansökan om utbetalning av bidrag som har beviljats med delfinansiering skall dessutom företes verifikat över byggkostnaderna till det belopp som motsvarar den bidragsrat som skall betalas ut.


Denna förordning träder i kraft den 20 november 2000.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som har blivit anhängiga den 3 april 2000 eller därefter.

Helsingfors den 16 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Jordbruksråd
Carl-Gustav Mikander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.