943/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) rubriken för 12 kap. och 142 § samt

fogas till lagen en ny 132 a § och en ny 140 §, i stället för den 140 § som upphävts genom lag 615/1997, som följer:

12 kap.

Fusion och ansvarsöverföring samt delning av en pensionskassa

132 a §

En pensionskassa (ursprunglig pensionskassa) kan med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den enligt 132 § överlåter sin försäkringsverksamhet eller en del av den till en pensionskassa som grundas (övertagande pensionskassa) eller flera pensionskassor som grundas, om ett aktiebolag som är delägare i pensionskassan delas i enlighet med 14 a kap. 1 § lagen om aktiebolag.

Delningen kan ske så att

1) hela ansvaret och alla tillgångar och skulder i den ursprungliga pensionskassan övergår till två eller flera övertagande pensionskassor som grundas för detta ändamål, varvid den ursprungliga pensionskassan upplöses, eller

2) en del av ansvaret och de tillgångar och skulder som ansluter sig till det övergår till en eller flera pensionskassor som grundas för detta ändamål.

Om en pensionskassa delas så som föreskrivs i 1 och 2 mom., kan värden som inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i fråga om de tillgångar som överförs.

Denna lags 132 § 2 och 3 mom. tillämpas inte på delning av en pensionskassa.

Vad som i 132 § 4―6 mom. och 133― 139 § föreskrivs om fusion av pensionskassor skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om delning av en pensionskassa.

Bestämmelserna i 1―5 mom. i denna paragraf tillämpas också när den delägare som skall genomgå en delning är något annat inhemskt samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) än ett aktiebolag.

140 §

Utöver det som föreskrivs i 132 a § 5 mom. skall delningsavtalet innehålla

1) utredning om hur den ursprungliga pensionskassans vid delningen överförda ansvars tillgångar och skulder skall fördelas mellan de pensionskassor som deltar i delningen,

2) utredning om de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av den egendom som tillfaller en övertagande pensionskassa och den egendom som kvarstår i den ursprungliga pensionskassan, samt

3) utredning om att de pensionskassor som deltar i delningen efter delningen uppfyller de krav som i 7 kap. ställs på täckandet av ansvarsskulden och på solvensen.

Om det vid delning uppdagas tillgångar som inte är skiftade enligt delningsavtalet, tillhör dessa den ursprungliga pensionskassan och den övertagande pensionskassan eller de övertagande pensionskassorna i samma förhållande som deras ansvarsandelar.

Den ursprungliga pensionskassan och den övertagande pensionskassan eller de övertagande pensionskassorna är solidariskt ansvariga för den ursprungliga pensionskassans skulder som inte har skiftats enligt delningsavtalet och som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerades. Pensionskassans sammanlagda ansvar uppgår dock högst till värdet av den nettoegendom som återstår för den eller övergår till den.

13 kap.

Delning

142 §

Andra försäkringskassor än pensionskassor kan delas så som bestäms i detta kapitel. Om delning av en pensionskassa bestäms i 132 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 95/2000
EkUB 23/2000
RSv 131/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.