936/2000

Given i Helsingfors den 10 november 2000

Lag om ändring av 15 och 18 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 15 § 1 och 3 mom. samt 18 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 15 § 1 och 3 mom. i lag 878/1998 och 18 § 2 mom. i lag 330/1985, som följer:

15 §

Totalkostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar. Avkastningen av placeringar beräknas enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 13 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.


Lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel är 32,95 procent och statens andel likaså 32,95 procent av totalkostnaderna. Från lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel och statens andel avdras likväl till lika stora delar det belopp, med vilket avkastningen av placeringar överskrider avkastningen enligt den beräkningsräntesats som anges i de grunder som avses i 13 § 3 mom. Till lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel som erhålls på detta sätt fogas ytterligare en procentsats motsvarande den andel av alla försäkringars sammanlagda arbetsinkomster som utgörs av de i 21 § 1 mom. avsedda frivilliga grundförsäkringarnas sammanlagda arbetsinkomster och så att motsvarande procentsats dras av från statens andel.


18 §

Försäkringspremien uppbärs i samband med försäkringspremien enligt lagen om pension för lantbruksföretagare så som i nämnda lag och i förordningen om pension för lantbruksföretagare (667/1969) föreskrivs om uppbörd av försäkringspremier. Från arbetsskadeersättning får avdras ersättningstagarens obetalda försäkringspremier enligt denna lag och enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, varvid bestämmelserna i förordningen om pension för lantbruksföretagare skall iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 153/2000
ShUB 25/2000
RSv 123/2000

Helsingfors den 10 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.