935/2000

Given i Helsingfors den 10 november 2000

Lag om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1319/1995, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder i lag 913/1981 och 1656/1993, nya 5 och 6 mom. som följer:

10 §

En lantbruksföretagare är skyldig att för pensionsskyddet enligt denna lag betala en försäkringspremie som beräknas på arbetsinkomsten. Försäkringspremien betalas enligt nedsatt procentsats till den del arbetsinkomsten är högst 10 500 mark, enligt mellanprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 10 500 mark, men är högst 16 500 mark, och enligt basprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 16 500 mark. Om förfallodagarna för försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet.


13 §

Utöver vad som ovan i denna paragraf bestäms om statens andel av kostnaderna för pensioner och övriga förmåner enligt denna lag, skall staten till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala ett så stort belopp att lantbruksföretagarnas pensionsanstalts likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp).

Utan hinder av 1 mom. skall vid bestämmande av den andel som bekostas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt under 2001―2004 beaktas hälften av den enligt de i 4 mom. avsedda grunderna beräknade avkastningen av placeringar och den andra hälften av avkastningen av placeringar i avsikt att förbättra pensionsanstaltens likviditet bokföras såsom en i 10 § 4 mom. avsedd ansvarsskuld.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

RP 153/2000
ShUB 25/2000
RSv 123/2000

Helsingfors den 10 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.