932/2000

Given i Helsingfors den 8 november 2000

Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i 4 och 5 § i denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov att vägra tillhandahålla en naturgasöverföringstjänst samt

6) övervakning av elnätsinnehavare.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Energimarknadsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimarknadsverkets personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimarknadsverkets övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning samt

5) kopior och andra avskrifter.

4 §
Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökanden ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

― beslut på ansökan om elnätstillstånd 9 000 mark,

― beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd 5 000 mark,

― beslut på den systemansvariges ansökan om elnätstillstånd 30 000 mark,

― beslut på den systemansvariges ansökan om naturgasnätstillstånd 20 000 mark,

― beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksamhet 4 500 mark,

― beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 3 500 mark,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

― beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning för nominell spänning om minst 110 kilovolt 13 000 mark,

3) ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

― beslut på ansökan om överföring av elnätet 14 000 mark,

― beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 8 000 mark,

4) ärenden som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter:

― beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter 4 500 mark,

― beslut om förlängning av fristen för verkställande av särredovisningen av naturgasaffärsverksamheter 4 500 mark samt

5) beslut om undantagslov att vägra tillhandahålla en naturgasöverföringstjänst 4 500 mark.

5 §
Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av elnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift. Övervakningsavgiften består av en fast grunddel och en tilläggsdel som fastställs enligt omfattningen av nätinnehavarens verksamhet.

Som grunddel för övervakningsavgiften tas ut:

― 170 000 mark av en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar och

― 21 500 mark av en annan nätinnehavare.

Som tilläggsdel till övervakningsavgiften tas ut enligt situationen den första dagen av året:

― 53 penni för varje elanvändare som var ansluten till nätinnehavarens distributionsnät och

― 10 mark för varje sådan elledningskilometer med en nominell spänning på minst 110 kilovolt som är i nätinnehavarens besittning.

Med elanvändare avses i 3 mom. en elköpare som använder el som har överförts av distributionsnätsinnehavaren och som har uppmätts vid ett visst eldriftsställe.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000 och den gäller till utgången av år 2000.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 15 december 1999 om el marknadscentralens avgiftsbelagda prestationer (1204/1999).

Helsingfors den 8 november 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Mauri Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.