922/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 4 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. som följer:

4 §

Då arbetskraftskostnader som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i detta moment, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas till den finska sammanslutning som äger fartyget och bedriver rederiverksamhet med det, av statens medel i stöd

1) ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och de socialskyddsavgifter samt sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen för fritiden och tilläggsförsäkringen för fritiden, samt


Det stöd som avses i 1 mom. beviljas dock inte en ägare till ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg under den tid ägaren betalas sådant understöd eller stöd från staten eller landskapet Åland som är avsett att sänka fartygets driftskostnader.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning. Lagen tillämpas dock på sådant stöd som betalas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juli 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1999 om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1301/1999). Den lag som upphävs skall dock tillämpas på stöd som motsvarar beloppet av arbetsgivares sjömanspensionsförsäkringspremie under det första halvåret 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2000
TrUB 7/2000
RSv 119/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.