917/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av 10 och 11 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 1 mom. och 11 § som följer:

10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för finansieringen av de förmåner som avses i 1 § till den del staten och de enskilda arbetslöshetskassorna inte svarar för detta. Om arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter när finansieringen av arbetslöshetskassorna ordnas i praktiken bestäms i lagen om arbetslöshetskassor och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Arbetslöshetsförsäkringsfonden styr, utvecklar och övervakar verkställigheten enligt 7 kap. av uppbördsförfarandet i fråga om premier.


11 §
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden i denna lag övervakas av social- och hälsovårdsministeriet. Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi ankommer på Försäkringsinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 151/2000
ShUB 24/2000
RSv 122/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.