906/2000

Given i Helsingfors den 31 oktober 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om typbelastningskurvor vid utredningen av handeln med el

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 22 juni 1998 om typbelastningskurvor vid utredningen av handeln med el (491/1998) 3 §, 5 § 1 mom. och rubriken för bilaga 3 som följer:

3 §
Typförbrukargrupper

Distributionsnätsinnehavaren delar in småförbrukarnas eldriftsställen i följande typförbrukargrupper:

1) grupp 1: eldriftsställen, som används som stadigvarande bostäder och där elektriciteten huvudsakligen förbrukas för boendeändamål och elförbrukningen uppgår till högst 10 000 kilowattimmar per år,

2) grupp 2: eldriftsställen, som används som stadigvarande bostäder och där elektriciteten huvudsakligen förbrukas för boendeändamål och elförbrukningen överskrider 10 000 kilowattimmar per år,

3) grupp 3: andra än till grupp 1 eller 2 hörande eldriftsställen.

Ett eldriftsställe för fastighetsel i en bostadsfastighet hänförs till grupp 1, om lägenheterna i fastigheten huvudsakligen hör till grupp 1 i en sådan situation som avses i 1 § 2 mom. Annars hänförs eldriftsstället till grupp 2.

Distributionsnätsinnehavaren kan byta typförbrukargrupp för en småförbrukare högst en gång per år, om syftet med elförbrukningen ändras eller småförbrukarens elförbrukning med minst fem procent överskrider eller underskrider den gräns som nämns i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

5 §
Hur en typbelastningskurva som baserar sig på två- eller flertidsmätningar tillämpas på typförbrukargrupperna

Balansavräkningen för ett eldriftsställe som hör till grupperna 1-3 skall basera sig på minst tvåtidsmätning, om eldriftsstället har två- eller flertidsmätning av elförbrukningen. Vid två- eller flertidsmätningarna används de tidszoner som distributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet i fråga har.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 31 oktober 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Petteri Kuuva

Bilaga 3

Typbelastningskurva för grupp 3.

Timenergi (i wattimmar) när den uppskattade årsenergin är 10 000 kWh.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.