898/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av 3 a och 3 b § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 a § 1 mom. och 3 b § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder 3 a § 1 mom. i lag 217/2000 och 3 b § 1 mom. i lag 430/1998, som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital,

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommer genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten.


3 b §
Beaktande i budgeten av överskott eller underskott enligt statsbokslutet

Som täckning för budgeten kan när statsbokslutet har färdigställts tas högst det belopp varmed det av bokslutet visade kumulativa överskottet vid finansårets utgång överstiger 500 miljoner euro. Detta belopp kan tas som täckning för budgeten till dess att följande bokslut föreligger. Då det belopp av det kumulativa överskottet som står till förfogande som täckning för budgeten räknas ut skall som minskning beaktas det belopp av det kumulativa överskottet som har tagits som täckning för finansårets budget i budgeten eller i en tilläggsbudget.Denna lag träder i kraft den 3 november 2000. De bestämmelser i 3 a § som gäller nettobudgetering tillämpas dock först från den 1 januari 2001.

RP 122/2000
FiUB 16/2000
RSv 117/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.