895/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 12 § 1 mom. 5 punkten,

sådan den lyder i lag 1293/1996, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i lag 639/1966, 1342/1992, 390/1995, 1482/1995 och 839/1996, i nämnda lag 1293/1996 samt i lag 1040/1998 och 1263/1999, ett nytt 8 mom. samt till lagen en ny 14 b §, som följer:

12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna och rehabiliteringspenningen bestäms och pensionsanstalternas omkostnader för pensionerna och rehabiliteringspenningen fördelas mellan pensionsanstalterna, om dessa inte har kommit överens om något annat, enligt följande:


5) för kostnaderna för pensionsskyddscentralen svarar pensionsanstalterna gemensamt i förhållande till omfattningen av den verksamhet som de enligt denna lag bedriver.


Vid fastställandet av den avgift som uppbärs för täckande av pensionsskyddscentralens årliga kostnader skall beaktas den övriga avkastning som pensionsskyddscentralen kan få. När avgiften fastställs skall det ses till att pensionsskyddscentralens medel förslår till att täcka de utgifter som pensionsskyddscentralens uppgifter och verksamhet föranleder och till att upprätthålla tillräcklig likviditet.

Pensionsskyddscentralen
14 b §

I pensionsskyddscentralens bokföring och vid upprättandet av bokslutet skall bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas i tillämpliga delar. Försäkringsinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter och anvisningar samt ge närmare utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen och bokföringsförordningen på pensionsskyddscentralen.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av pensionsskyddscentralen av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 1 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av pensionsskyddscentralens eller dess koncerns verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en föreskrift, en anvisning eller ett utlåtande som avses i denna paragraf och som gäller bokslutet är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall Försäkringsinspektionen, innan föreskriften eller anvisningen utfärdas eller utlåtandet ges, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från den skyldighet som nämns i andra meningen i 3 kap. 1 § 2 mom. bokföringslagen, tiden för upprättande av bokslut eller koncernbokslut, skyldigheten att upprätta koncernbokslut, de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt räkenskapsperioden för ett dotterbolag vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet. En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut och koncernbokslut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

Lagen tillämpas första gången på pensionsskyddscentralens bokslut för 2000.

Försäkringsinspektionen får innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/1961) 2 §, sådan den lyder i förordning 946/1995.

RP 99/2000
EkUB 19/2000
RSv 114/2000

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.