891/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) 1 § 1 mom., 2―5 och 8 §, 9 § 2 mom. och 10 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden, nedan rådets förordning, och rådets gemensamma åtgärd (2000/401/GUSP) om kontroll av tekniskt bistånd som står i samband med viss slags militär slutanvändning, som antagits av rådet på grundval av artikel 14 i Fördraget om Europeiska unionen, skall vid begräsning av export och gemenskapsleveranser av produkter med dubbel användning (exportkontroll) iakttas vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den.


2 §
Produkter med dubbel användning

I denna lag avses med produkter med dubbel användning produkter, teknologi, tjänster och andra nyttigheter som vid sidan av sin normala civila användning eller tillämpning kan användas i syfte att utveckla eller tillverka massförstörelsevapen eller robotsystem för framförande av sådana till ett mål eller i syfte att främja den allmänna militära potentialen.

3 §
Tillståndsplikt

Export och gemenskapsleverans av sådana produkter med dubbel användning som med stöd av rådets förordning eller denna lag omfattas av kontroll är tillåten endast med tillstånd av Europeiska gemenskapen eller av handels- och industriministeriet. Handels- och industriministeriets tillstånd kan vägras, om

1) detta är nödvändigt för att iaktta de internationella avtal, åtaganden och förpliktelser som gäller Finland,

2) detta är nödvändigt för att främja Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska mål eller Finlands säkerhetsintressen samt bidra till att den internationella säkerheten upprätthålls,

3) detta är nödvändigt för att säkerställa en obehindrad tillgång till sådana utländska produkter som omfattas av strategisk exportkontroll eller iaktta de villkor som gäller tillgången till dessa produkter,

4) en vara eller tjänst har importerats till Finland med återexportbegränsning eller återexportförbud, eller om

5) omständigheter som ansluter sig till den planerade slutanvändningen och risken för omdirigering kräver det.

Exporttillståndet skall visas för tullmyndigheterna även i samband med gemenskapsleveranser som avses i artikel 21 i rådets förordning.

I fråga om tillståndsplikten i samband med export gäller dessutom 4 §.

4 §
Tillståndsplikt i fråga om export och gemenskapsleverans av produkter som inte ingår i produktförteckningarna

När sådana produkter, tjänster eller andra nyttigheter som inte ingår i en produktförteckning som har utfärdats med stöd av denna lag skall exporteras från Europeiska gemenskapen eller levereras till en annan av Europeiska unionens medlemsstater, skall i samband med exporten eller gemenskapsleveransen visas ett exporttillstånd, om exportören har fått ett meddelande av handels- och industriministeriet enligt vilket produkten är eller kan vara helt eller delvis avsedd för användning i samband med utvecklande, produktion, hantering, användning, underhåll, lagring, upptäckt, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller för utvecklande, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära dylika vapen som omfattas av icke-spridningsarrangemang.

Tillstånd krävs också för export av sådana produkter med dubbel användning som inte ingår i produktförteckningen, om det land som köper produkterna eller bestämmelselandet är föremål för ett vapenembargo som har beslutats genom en gemensam ståndpunkt eller gemensam åtgärd som har antagits av rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller ett vapenembargo som har beslutats i en bindande resolution av Förenta Nationernas säkerhetsråd och om exportören har fått ett meddelande av handels- och industriministeriet enligt vilket produkterna i fråga är eller kan vara helt eller delvis avsedda för militär slutanvändning. Med militär slutanvändning avses

1) införlivande med försvarsmateriel som ingår i en förteckning som uppgjorts på basis av lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990),

2) användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning för att utveckla, tillverka eller underhålla försvarsmateriel som ingår i ovan nämnda förteckning,

3) användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka försvarsmateriel som ingår i ovan nämnda förteckning.

Tillstånd krävs också för export av sådana produkter med dubbel användning som inte ingår i produktförteckningen, om exportören har fått ett meddelande av handels- och industriministeriet enligt vilket produkterna i fråga är eller kan vara helt eller delvis avsedda att användas som delar eller komponenter till försvarsmateriel som förtecknas i förteckningen över försvarsmateriel och som har exporterats från finskt territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd enligt finsk lagstiftning.

Om exportören känner till eller har skäl att misstänka att en produkt helt eller delvis är avsedd för något av de syften som nämns i 1―3 mom., skall exportören underrätta handels- och industriministeriet, som beslutar om ett exporttillstånd är nödvändigt.

5 §
Återkallande av tillstånd eller ändring av villkoren

Handels- och industriministeriet har rätt att återkalla ett exporttillstånd eller ändra villkoren för det, om felaktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller om omständigheterna sedan tillståndet beviljades har förändrats så att Finlands internationella åtaganden eller förpliktelser förutsätter en sådan åtgärd.

8 §
Övervakning av export och gemenskaps- leveranser

Export och gemenskapsleveranser av produkter med dubbel användning övervakas av tullverket.

9 §
Straff

Den som av oaktsamhet bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 4 § 4 mom. skall för försummelse av exportkontrollanmälan om produkter med dubbel användning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om en utvidgning av den produktomfattning som avses i bilaga I till rådets förordning och om utvidgning av rätten att använda generellt tillstånd.

Handels- och industriministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om tillståndsförfarandet och de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan samt ställa villkor för användningen av ett tillstånd.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2000.

Genom denna lag upphävs förordningen den 23 augusti 1996 om kontroll av export av produkter med dubbel användning (645/1996) jämte ändringar samt handels- och industriministeriets beslut av den 9 januari 1997 om exportlicensiering av produkter med dubbel användning (54/1997).

På de tillståndsansökningar som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som var i kraft då ansökningarna blev anhängiga.

RP 116/2000
EkUB 20/2000
RSv 115/2000
Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 (32000R1334); EGT nr L 159, 30.6.2000, s. 1
Rådets gemensamma åtgärd 2000/401/GUSP (42000X0401); EGT nr L 159, 30.6.2000, s. 216

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.