884/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 2 § 1 och 4 mom. samt 4 § 3 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 och 4 mom. i lag 1231/1999 samt 4 § 3 och 4 mom. i lag 1154/1997, som följer:

2 §

Statens pensionsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och sköts av statskontoret. Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn. De utgifter som föranleds av fondens verksamhet betalas av fondens medel.


Vid fonden kan finnas anställda i tjänsteförhållande vilka utnämns av fondens direktion.

4 §

Personer som är anställda hos staten samt de om vilkas rätt till pension av statens medel i tillämpliga delar gäller vad som bestäms om rätt till pension för dem som är anställda hos staten skall till statens pensionsfond betala arbetstagares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare angivna pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som avses i 4 mom. Även riksdagsledamöter och medlemmar av statsrådet skall betala arbetstagares pensionsavgift.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av den på ett tjänste- eller arbetsförhållande grundade, i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) avsedda lönen samt redovisar pensionsavgiften till statens pensionsfond så som statskontoret bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

Lagens 2 § 1 mom. tillämpas på sådana i lagen avsedda kostnader som har uppkommit den 1 juli 2000 eller senare.

RP 82/2000
FiUB 15/2000
RSv 106/2000

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.