878/2000

Given i Helsingfors den 19 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000) av den 21 juni 2000 48 § 2 mom., 63 § 2 mom., 93 § och 94 § 2 mom.,

av dessa 48 § 2 mom. och 94 § 2 mom. sådana de lyder i statsrådets förordning 855/2000, som följer:

48 §
Godtagbara kostnader och stödnivå för företagets småskaliga utvecklingsprojekt

Om det åtgärd som skall stödas angår jordbruk eller om stödet beviljas som försumbart stöd kans stödet utan hinder av de procentuella maximibeloppen i 1 mom. beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna enligt utvecklingsplanen.


63 §
Totalinkomster

Beloppet av i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster som i 12 § nämnda sammanslutningar får skall anses motsvara inkomsterna för den som har de största inkomsterna av delägarna eller medlemmarna i sammanslutningen och dennes make eller en person som jämställs med make enligt 62 § 1 mom.

93 §
Uppvisande av verifikat

Om det för utbetalning av stöd förutsätts att verifikat uppvisas för utbetalningsmyndigheten eller, i fråga om stöd i anknytning till lånet, för kreditinrättningen eller arbetskrafts- och näringscentralen, skall denna instans tillställas de verifikat som fogas till stödtagarens bokföring. Kopiorna av verifikaten skall fogas till stödhandlingarna och stämplas innan de sänds tillbaka till stödtagaren.

94 §
Bedömning av verkningarna

Verkningarna av ovan i 26, 29, 35, 44, 60 och 61 § avsedda stöd samt i 27, 28 och 45 § samt i 7 och 8 kapitlet avsedda under 15 000 euros stöd följs upp genom på sampling grundadeutvärderingar inom respektive stödsystem. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att stödtagare som utvalts för sampling besvarar de frågor utvärderaren eller dennes representant ställer till stödtagaren.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Helsingfors den 19 oktober 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.