861/2000

Given i Helsingfors den 19 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 30 september 1994 om Finlands Akademi (856/1994) 8 § 2 och 3 mom. samt 9 och 19 §, samt

ändras 1 § 4 punkten, 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 11 och 13 §, 17 § 2 mom. samt 18, 26 och 27 §, av dessa lagrum 11, 13 och 18 § sådana de lyder i förordning 1268/1997, som följer:

1 §

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om


4) fördelning av anslagen mellan forskningsråden och för olika ändamål,


3 §

Verksamheten vid akademin leds av generaldirektören.


4 §

Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga forskningsråd:

1) forskningsrådet för biovetenskap och miljö,

2) forskningsrådet för kultur och samhälle,

3) forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, samt

4) forskningsrådet för hälsa.


5 §

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och högst 10 andra medlemmar för tre år i sänder. Forskningsrådet väljer förste och andre vice ordförande inom sig. Samma person kan utses till ordförande för forskningsrådet eller till medlem i det för högst två fulla mandatperioder i följd. Samma person kan förordnas till ordförande och medlem för sammanlagt högst tre mandatperioder i följd, om han eller hon är ordförande under en eller två av dessa mandatperioder.

När ordförande och medlemmarna utses skall det ses till att en mångsidig och högstående vetenskaplig sakkunskap blir företrädd i forskningsrådet.

Innan forskningsrådet tillsätts skall universitet, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete, centrala vetenskapliga sällskap och vetenskapsakademier bli hörda.

6 §

Verksamheten i ett forskningsråd leds av ordföranden för forskningsrådet.


11 §

Tjänsterna som akademiprofessor och akademiforskare är forskningstjänster. Vid akademin kan också finnas andra forskningstjänster

13 §

Av en akademiforskare krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.

17 §

När en tjänst som akademiprofessor blir vakant kan forskningsråden lägga fram förslag för tillsättning av tjänsten. Till förslaget skall fogas utlåtanden av sakkunniga om de föreslagna personernas meriter.


18 §

En tjänst som akademiforskare tillsätts för högst fem år i sänder. Övriga forskningstjänster tillsätts för högst tre år i sänder.

Akademiforskare utnämns av ett forskningsråd, om inte något annat bestäms i instruktionen. Dessa tjänster kan tillsättas utan att de ledigförklaras, då det är ändamålsenligt med hänsyn till ett forskningsprojekt som forskningsrådet stöder.

26 §

Den som tjänstgör i en forskningstjänst vid akademin kan inte vara medlem i akademins styrelse eller i ett forskningsråd.

27 §

Till ordföranden för ett forskningsråd samt till medlemmarna i styrelsen och i forskningsråden betalas ett månatligt arvode. Till ordföranden för eller en medlem i en sektion som styrelsen har tillsatt kan betalas tilläggsarvode för medlemskap i sektionen. Finlands Akademi fastställer arvodena.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 oktober 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.