859/2000

Given i Helsingfors den 12 oktober 2000

Handels- och industriministeriets förordning om de uppgifter som skall ges vid energimärkning av lampor för hushållsbruk

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § och 11 § lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997):

1 §

I denna förordning bestäms om energimärkningen av glödlampor och lysrör för hushållsbruk, vilka skall anslutas till elnätet, och om den tekniska dokumentation som anknyter till detta. Förordningen tillämpas också på lysrör och små lysrörslampor, vilka marknadsförs för ickehushållsbruk, om de också kan användas för hushållsbruk. Om en belysningsanordning kan plockas isär av slutanvändaren, avses med lampa den del eller de delar som avger ljus.

Lamporna skall förses med energimärkning på det sätt som bestäms i denna förordning och i kommissionens direktiv 98/11/EG om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av lampor för hushållsbruk.

2 §

På energimärkning av lampor för hushållsbruk tillämpas handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av hushållsanordningar (1038/1998).

På lampor som stämmer överens med 3 § 6 punkten tillämpas bestämmelserna i denna förordning och i kommissionens direktiv 98/11/EG, om lamporna bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller är utställda separat, t.ex. som reservdelar.

3 §

Denna förordning tillämpas inte på

1) lampor som har ett ljusflöde större än 6 500 lumen;

2) lampor som har en ineffekt på mindre än 4 watt;

3) reflektorlampor;

4) lampor som främst marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt för användning i anslutning till andra energikällor, t.ex. ackumulatorer eller batterier;

5) lampor som inte främst marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt för ljusalstring inom det synliga området (våglängd 400―800 nm);

6) lampor som marknadsförs eller utnyttjas kommersiellt som en del av en produkt, vars främsta uppgift inte är belysning.

4 §

Energimärkningen och informationsbladet i fråga om lampor som avses i 3 § får stämma överens med denna förordning och bilagorna till den, om harmoniserade mätstandarder tillämpliga på sådana lampor har antagits och offentliggjorts i överensstämmelse med 6 §.

5 §

Bilagorna I, II, III och IV till kommissionens direktiv 98/11/EG utgör bilaga till denna förordning. I dem bestäms om energietikettens utformning, informationsblad, uppgifter som skall ges vid postorder och annan distansförsäljning samt om hur lampans energieffektivitetsklass skall fastställas.

6 §

Den information som skall ges i energimärkningen skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder.

7 §

Den tekniska dokumentation som gäller lampor skall inbegripa följande uppgifter:

1) leverantörens namn, varumärke och adress;

2) en allmän beskrivning av lampan som är tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt;

3) information, eventuellt med ritningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken, och särskilt sådana som väsentligt påverkar dess energiförbrukning;

4) rapporter om de provningar som utförts av modellen enligt provningsmetoderna i de harmoniserade standarder som avses i 6 §; samt

5) eventuell bruksanvisning.

8 §

Utan hinder av denna förordning kan till utgången av december 2000 sådana lampor släppas ut på marknaden, saluhållas eller demonstreras samt sådana produktbroschyrer om lamporna delas ut, vilka inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Rådets direktiv 92/75/EEG; EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16
Kommissionens direktiv 98/11/EG; EGT nr L 071, 10.3.1998, s. 1

Helsingfors den 12 oktober 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Nina Routti-Hietala

Bilagor I-IV

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.