855/2000

Given i Helsingfors den 12 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 31 § 4 mom.

ändras 14 §, 16 § 1 mom., rubriken för 25 §, 26 § 1, 4 och 5 mom., 28 § 1 mom:s inledande mening och 1 punkten, 31 § 3 mom., 35 § 2 och 3 mom., 36 § 2 mom. 2 punkten, 45 §, 47 § 4 mom., rubriken för 48 § samt 2 och 4 mom., 49 § 4 mom., 50 §, 2 mom., 51 § 1 mom:s inledande mening, 52 §, 53 § 1 mom., 56―58 §, 60 § 1 mom., rubriken för 62 samt 1 mom., 63 § 1 mom. 65 §, 79 § 2 mom., 82 § 2 mom., 89 § 1 och 2 mom., 92 § 1 mom., 94 §, 97 §, 100 § 2 mom. och 103 § 1 mom., samt

fogas ett nytt 2 mom. till 27 §, ett nytt 2 mom. till 46 §, ett nytt 5 mom. till 48 §, till förordningen en ny 48 a §, ett nytt 4 mom. till 83 §, till förordningen ett nytt 15 a kap. och ett nytt 4 mom. till 103 §, som följer:

14 §
Företagets storlek och föremålet för verksamheten i vissa fall

Om det är fråga om en åtgärd som ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden enligt artikel 20.1.c i den allmänna förordningen om strukturfonderna, kan företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen ha en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsverken. Företaget skall dessutom med undantag av de föremål för verksamheten som föreskrivs i 3 § 1 mom. finansieringslagen samt de förutsättningar om vilka bestäms ovan i 11 § 2 mom. och 12 §, uppfylla de övriga krav som i finansieringslagen och i denna förordning uppställs för ett landsbygdsföretag.

Om det är fråga om en åtgärd som ingår i annat program för gemenskapsinitiativ skall företaget uppfylla de villkor som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten eller 3 § 2 mom. finansieringslagen. Om den myndighet, som beviljar gemenskapens finansieringsandel av stödet, inte hör till myndigheter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, får den nationella andelen av stödet beviljas endast på villkor att gemenskapens finansieringsandel beviljas med samma förutsättningar och på samma stödvillkor.

16 §
Bokföringsskyldighet

Stöd beviljas på villkor att stödtagaren har en separat bokföring över det projekt som skall stödas enligt denna förordning eller, om det är fråga om stöd som beviljats för verksamheten, över sin verksamhet. Någon skyldighet att ha separat bokföring föreligger dock inte, om det projekt eller den verksamhet som stöds anknyter till stödtagarens affärsverksamhet eller annan verksamhet och verksamheten eller genomförandet av projektet samt finansieringen av dem kan företes i näringsidkarens, bolagets eller annat samfunds bokföring på separata konton så, att räkenskaperna kan övervakas utan svårighet. Stödtagaren skall förvara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av den verksamhet som stöds så, att de kan undersökas utan svårighet. Bokföringen skall handhas i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). Om näringsidkaren, bolaget eller samfundet enligt bokföringslagen inte är skyldig att ha bokföring och annanstans i lagen inte bestäms hur bokföringen i det vederbörande fallet skall utföras, skall principerna i bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas i bokföringen.


25 §
Miljö, hygien och djurens välbefinnande

26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheterna får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.


Stöd för investeringar som gäller förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för investeringar enligt 1―4 mom. får beviljas för de godtagbara totalkostnaderna bara till den del kostnaderna inte överstiger 840 000 euro eller, om det är fråga om investeringar som gäller trädgårdsodling, 1 300 000 euro. Om minst tre landsbygdsföretag deltar i investeringarna eller det är fråga om en i 11 § 3 mom. 2 punkten avsedd organisation med minst tre delägare, kan det maximala beloppet för stödberättigade kostnader höjas till det dubbla.


27 §
Investeringsstödets maximibelopp vid annan företagsverksamhet

Ovan i 1 mom. avsett stöd kan beviljas för investeringar som gäller förädling eller marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter. Stöd beviljas dock inte för investeringar, vilkas godtagbara kostnader överstiger 25 miljoner euro. Stödets maximibelopp får inte överstiga 12 miljoner euro.

28 §
Försumbart stöd

Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro och högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna, om en investering någon annanstans än på gårdsbruksenheten ansluter sig till av landsbygdsföretaget bedriven

1) förädling av andra graden av jord- och skogsbruksprodukter, varmed avses annan förädling än förädling enligt bilaga I till Romfördraget, eller marknadsföring av andra graden av förädlingsprodukter;


31 §
Investeringar som kan stödas på gårdsbruksenheter

Stöd för anskaffning av en begagnad maskin och eller anordning får beviljas endast, om

1) säljaren intygar maskinens eller anordningens ursprung och styrker att det inte i något som helst skede under sju år före överlåtelsen har erhållits bidrag eller offentligt stöd för anskaffning av den,

2) priset för maskinen eller anordningen inte överskrider dess marknadsvärde eller är mindre än priset för en motsvarande ny maskin eller anordning, och

3) maskinens eller anordningens tekniska egenskaper fyller de tekniska kraven för utförandet av åtgärden eller projektet och motsvarar gällande bestämmelser, föreskrifter och standarder.


35 §
Startstöd till unga jordbrukare

Per gårdsbruksenhet kan beviljas ett startstöd. Med undantag för äkta makar kan stöd beviljas gemensamt åt flere än en företagare endast om den del av gårdsbruksenheten varje sökandes del i företaget motsvarar ensamt för sig fyller de förutsättningar för en livskraftig gårdsbruksenhet som avses i 36 § 2 mom. 2 punkten. Vid beviljande av gemensamt stöd för makar granskas dock inte andelarnas livskraftighet var för sig. Stöd kan dock därtill beviljas person, vars make/maka redan beviljats stöd, om förstnämnda person har för avsikt att etablera ett landsbygdsföretag på sin makas/makes gårdsbruksenhet för att bedriva jordbruk och landsbygdsföretaget ifråga beskattas som en skild inkomstkälla. Med undantag för i 36―39 § bestämda villkor skall därtill villkoren för att företagare och landsbygdsföretag beviljas stöd uppfyllas.

Med make/maka jämställs i detta kapitel och vid tillämpande av 22 § 4 mom. person med vilken företagaren fortgående lever i ett äktenskapsliknande förhållande i ett gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.


36 §
Etablering

Etableringstidpunkten avgörs på basis av överlåtelse eller utkast till arrendekontrakt genom vilket företagaren har kommit i besittning av


2) en kvotdel som utgör minst hälften av varje registerlägenhet som hör till en gårdsbruksenhet så, att

a) den överlåtna kvotdelen av gårdsbruksenheten ensam fyller kraven på livskraftighet eller att kvotdelen tillsammans med återstoden av gårdsbruksenheten, som skall överlåtas senast inom tre år efter den första överlåtelsen, fyller kraven på livskraftighet; och

b) en förbindelse avgetts till företagaren om överlåtelse av återstoden,


45 §
Övriga landsbygdsföretags anskaffning av fastigheter

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark för annat ändamål än för traditionellt gårdsbruk. Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock beviljas, om värdet av den byggnad som finns på det område som skall förvärvas utgör största delen av fastighetens värde och byggnaden behövs för företagsverksamhet enligt denna förordning och den som söker stöd anför särskilt giltiga skäl för det. Stödet beviljas på samma villkor som markköpslån.

På stödets nivå och maximibelopp tillämpas vad som bestäms i 27 § och om stödet beviljas som ett försumbart stöd, vad som bestäms i 28 §.

46 §
Förutsättningar för stödjande av markförvärv

Utöver vad som bestäms i detta kapitel iakttas, med undantag för i 26 § bestämda nivåer för stöd av markanskaffning, i tillämpliga delar bestämmelserna om stöd av investeringar i 3 kap.

47 §
Utvecklingsstöd för landsbygdsföretag och andra företag

Vid beviljande av stöd enbart av nationella medel skall uppmärksamhet även fästas vid vad som bestämts eller föreskrivits om beviljande av statsstödet ifråga i gemenskapens lagstiftning eller motsvarande av gemenskapen givna riktlinjer eller andra föreskrifter.

48 §
Godtagbara kostnader och stödnivå för småskaliga utvecklingsprojekt i företag

Om företaget är beläget i det utvecklingsområde som avses i 27 §, kan det stöd som avses i 1 mom. 2 punkten beviljas förhöjt med fem procentenheter. Om stödet beviljas som försumbart stöd kan stödet utan hinder av de i 1 mom. nämnda procentuella maximala beloppen beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna enligt utvecklingsplanen.


Om utvecklingsplanen gäller andra än i bilaga I till Romfördraget avsedda produkter, beviljas stödet som försumbart stöd iakttagande villkoren i kommissionens meddelande om försumbart stöd.

Om utvecklingsplanen gäller produkter som avses i bilaga I till Romfördraget kan stöd för till högst två års projekt som fyller i punkt 14.1 i gemenskapens riktlinjer för Statligt stöd för jordbrukssektorn (2000/C 28/0002) avsedda förutsättningar beviljas under tre års tid till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 euro per företag.

48 a §
Godtagbara kostnader och stödnivå för omfattande utvecklingsprojekt i företag

För omfattande utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och som utförs av ett eller flera företag eller som gagnar flera företag kan stöd beviljas till högst 90 procent av de i 48 § 1 mom. avsedda godtagbara kostnaderna även om det beviljade stödbeloppet överskrider i 48 § 5 mom. bestämt maximibelopp. Ett villkor för beviljandet av stöd är att stödtagaren och den åtgärd som skall stödas uppfyller de förutsättningar för beviljande som avses i gemenskapsramarna för statligt stöd till forsknings- och utveckling, punkt 5.14 i gemenskapens meddelande (98/C 48/02).

49 §
Startstöd för företagsverksamhet

Stöd beviljas som försumbart stöd iakttagande villkoren i kommissionens meddelande om försumbart stöd (98/C 68/09).

50 §
Utvecklingsprojekt

När det är fråga om projekt för utvecklande av företagsverksamheten skall verksamhetens syfte gagna jordbruket och ett flertal sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten eller 3 § 2 mom. finansieringslagen ha nytta av projektet. Stödet kan också riktas till renbeteslag. Dessutom kan stöd beviljas sådant utvecklingsprojekt som allmänt gagnar företagsverksamhet under förutsättning att det beviljade stödet inte fyller kriterierna för i artikel 87.1 i Romfördraget avsedda förbjudna statsstöd.


51 §
Stödtagare

Stöd för genomförande av utvecklingsprojekt får beviljas fysisk person, flera fysiska personer tillsammans, privat- eller offentligrättslig sammanslutning eller stiftelse, om


52 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Utvecklingsprojektet skall hänföra sig till minst ett av målen i artikel 30 och 33 i EU:s förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd kan beviljas

1) för utvecklingsprojekt som främjar boende- och livsmiljöer, boendetrivseln på orten samt miljöskyddet och som fyller i 13 § eller 15 § finansieringslagen fastställda förutsättningar och inte avkastar intäkter, samt

2) för sådana utvecklingsprojekt inom jordbruket, som uppfyller avsedda förutsättningar för beviljande av statligt stöd till forskning och utveckling inom gemenskapsramarna (96/C 45/06), sådana de är i kommissionens meddelande (98/C 48/02) om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling,

3) för andra än i 2 punkten avsedda utvecklingsprojekt som berör landsbygdens näringar och särskilt gagnar små företag, om projektet uppfyller förutsättningarna för beviljande av statligt stöd till forskning och utveckling inom gemenskapsramarna (96/C 45/06) för sådan verksamhet som enligt punkt 2 i ramarna inte anses vara i artikel 87.1 Romfördraget avsett statligt stöd,

4) för andra än i 2 punkten avsedda utvecklingsprojekt som berör landsbygdens näringar och särskilt gagnar små företag om projektet uppfyller förutsättningarna för stöd som enligt gemenskapsramarna (98/C 334/10) beviljas för utbildning och enligt punkt 14 i ramarna inte anses vara i artikel 87.1 Romfördraget avsett statligt stöd.

Genomförandet av utvecklingsprojekt som avses i 2 mom. 2 punkten skall i sin helhet främja företagsverksamheten i området eller förbättra verksamhetsbetingelserna för de företagare och företag som deltar i utvecklingsprojektet, även om den enskilda stödtagarens verksamhet inte ger någon vinst.

Ett utvecklingsprojekt skall ha en fysisk person som leder förverkligandet av projektet och som ansvarar för kontakten till den myn- dighet som beviljar stödet.

Stöd får inte beviljas i form av stöd för verksamheten.

53 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för riksomfattande projekt

Med enbart nationella medel kan även sådana utvecklingsprojekt stödas som är av betydelse på riksnivå eller annars kompletterar av Europeiska unionens delfinansierade åtgärder. Åtgärderna i dylika projekt skall främja genomförandet av de i 1 § finansieringslagen bestämda målsättningarna. Stöd kan beviljas också för i 65 § 2 mom. avsedda undersökningar i enlighet med villkor i 52 § 2 mom.


56 §
Godtagbara kostnader för investeringar som ingår i utvecklingsprojekt

Utöver vad som bestäms i 55 §, kan stöd beviljas för sådana anskaffningar av anläggningstillgångar och ändrings- och förbättringsarbeten på dem som hänför sig till utvecklingsprojektet och som är nödvändiga för genomförandet av det men som inte hänför sig till företagsverksamheten och som gäller

1) byggande, utvidgning och ombyggnad av byggnader eller

2) anskaffning av anordningar eller maskiner eller

3) konstruktioner och stråk.

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark

Stöd för anskaffning av fastighet eller del av fastighet kan dock beviljas, om den byggnad som finns på det förvärvade området utgör största delen av fastighetens värde och behövs för genomförandet av ett utvecklingsprojekt enligt denna förordning och stödtagaren anför särskilt giltiga skäl för det.

För ovan i 53 § avsedda utvecklingsprojekt får inte i 4 kap. avsett investeringsstöd beviljas.

57 §
Stödets maximibelopp

Stöd för i 52 § 1 mom. avedda utvecklingsprojekt får beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet, dock högst till det belopp som har överenskommits i programmet i fråga, om stödet beviljas delfinansierat.

När förutredningar i anslutning till ett utvecklingsprojekt genomförs samt när ett mål 1-program, ett regionalt landsbygdsprogram och ett program för gemenskapsinitiativ för landsbygden genomförs får som tekniskt bidrag i stöd beviljas högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Stöd kan dessutom av motiverade skäl beviljas för i 53 § avsedda projekt till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För investeringar som avses ovan i 56 § får stöd beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

58 §
Godtagbara kostnader för teknisk hjälp

Stöd för teknisk hjälp kan beviljas för kostnader som är nödvändiga med hänsyn till genomförandet av projekt på sätt som bestäms i regel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigade utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna. Medel ur EUGFJ får inte användas för betalning av löner till arbetskrafts- och näringscentralernas eller jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän eller till sådana arbetstagare som deltar i normala förvaltningsarbeten. Medel ur EUGFJ får inte heller användas för andra förvaltningsutgifter. Ur nationella medel får teknisk hjälp användas för lönekostnader för tidsbundna arbets- eller anställningsförhållanden som varar i högst tre år.

60 §
Bostadslån

För bostadsbyggnad får endast beviljas stöd som ansluter sig till lån. Utöver företagare som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten och som idkar jordbruk får en person vars bestämmande inflytande ligger till grund för att sammanslutningen anses uppfylla villkoren i 12 § beviljas bostadslån för projekt enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen, med undantag av förvärv av bostadsfastighet. I övrigt skall stödtagaren och den gårdsbruksenhet som skall stödas uppfylla villkoren i 13, 16―21 och 25 § med beaktande av bestämmelserna i 62 §. För påvisande av den ekonomiska livskraftighet som avses ovan i 15 § är det tillräckligt att likviditeten utreds.


62 §
Maximala inkomster

Stöd som ansluter sig lån eller statligt lån för ändamål enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen får inte beviljas den vars totalinkomster överstiger sammanlagt 28 000 euro om året. Om makarna tillsammans eller en av dem söker stöd, får motsvarande totalinkomster inte överstiga 40 000 euro om året. Om flera än en person är sökande, beaktas inkomsterna för den som förtjänar mest. Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med make även en person med vilken sökanden fortgående lever i äktenskapsliknande förhållande i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.


63 §
Totalinkomster

Med totalinkomster avses i 62 § de inkomster som konstaterats vid den statsbeskattning som senast verkställts före den tidpunkt då ärendet anhängiggjorts, minskade med kostnaderna för inkomstens förvärvande. I totalinkomsterna beaktas emellertid konstaterade eller uppskattade ändringar.


65 §
Beviljande av forskningsmedel

Stöd för undersökning och utredning av sådana sociala, administrativa, juridiska, ekonomiska, ekologiska och tekniska frågor som gäller gårdsbruket och småföretagarverksamhet samt byggande i anslutning till gårdsbruk får beviljas medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond som årligen har anslagits för forskning som gäller gårdsbruket. Stöd får även beviljas för behövlig tävlings- och försöksbyggnadsverksamhet. Ytterligare får stöd beviljas för täckande av kostnader vid ordnande av kongresser i anslutning till forskning som gäller gårdsbruk och jordbruksjuridiska frågor om kongressens arrangör är en offentlig sammanslutning, ideell förening eller dylikt samfund.

Av medel som anslagits i statsbudgeten för forskning som gäller gårdsbruket kan stöd beviljas för forskningsprojekt som utreder sociala, ekonomiska, administrativa, regionala och samhällsfrågor samt jordbruksjuridiska frågor med anknytning till landsbygdsbefolkningen, verksamhetssätten, näringarna och utvecklingen av landsbygdsmiljön.

Som stödbara räknas också godtagbara kostnader för publicering och översättning av forskningsresultat och utredningar som avses i 1 och 2 mom., om publicering av forskningsresultaten inte är möjlig på det sätt som avses i det meddelande som nämns i 4 mom.

Förutsättningen för beviljande av forskningsmedel är att forskningsresultaten publiceras på av jord- och skogsbruksministeriet godkänt sätt så som förutsätts i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06), sådana de lyder ändrade genom kommissionens meddelande om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (98/C 48/02), punkt 5.1.3, och att forskningsarbetet i övrigt fyller de i punkt 5.14 av nämnda meddelande avsedda villkoren.

Som stödberättigade kostnader för forskningsprojekt som avses ovan i 1 och 2 mom. kan sådana skäliga kostnader godkännas, som orsakas av löner, arvoden och resor för personal som anställts för forskningsarbetet ifråga, köpta tjänster, anskaffning av tillbehör samt extra utgifter som föranletts av användningen av vid forskningsarbetet anlitat samfunds anläggnings- eller omsättningstillgångar. Stöd som beviljats för forskning får inte användas till grundinvesteringar eller för anskaffning av normala maskiner och anordningar.

Forskningsmedel ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan också beviljas för verksamhet vid kompetenscentrum.

För forskning kan stöd beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst till belopp som kan beviljas enligt gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06), sådana de lyder ändrade genom kommissionens meddelande om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (98/C 48/02).

79 §
Ansökningstid

Ansökan om stöd för ovan i 65 § avsedd forskning gällande jordbruk eller för i 53 § avsett riksomfattande utvecklings- och forskningsprojekt skall inlämnas till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av oktober året före finansieringsåret. Av särskilda skäl får ansökan inlämnas även efter utgången fataljetid, dock innan forskningsarbetet påbörjas.


82 §
Beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar stöd för undersökningar enligt 65 § 1 mom., för riksomfattande utvecklingsprojekt enligt 53 § samt för riksomfattande landsbygdsforskningsprojekt enligt 65 § 2 mom. efter att ha fått ett utlåtande i ärendet av den landsbygdspolitiska samarbetsgrupp som avses i 100 §. Utöver arbetskrafts- och näringscentralen kan även jord- och skogsbruksministeriet bevilja stöd för kostnader som avses i 58 §.


83 §
Myndighet som utbetalar bidrag

Bidraget får utbetalas även om det beslut som fattats av myndighet som beviljat stödet inte ännu skulle ha vunnit laga kraft. Om det bidragsbelopp som kan betalas enligt beslut om stöd eller betalning som fattats på grund av besvär och som vunnit laga kraft avviker från det belopp som redan har utbetalats skall det bidrag eller den del av bidraget som saknas utan dröjsmål utbetalas till stödmottagaren.

89 §
Utbetalning av stöd som beviljats för utvecklingsprojekt

Stöd som beviljats för ett utvecklingsprojekt utbetalas, inklusive ett eventuellt förskott, årligen enligt påvisade kostnader i högst tre rater. Om utvecklingsprojektet ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden kan antalet utbetalningsrater dock, inklusive det eventuella förskottet, vara högsta fyra. I förskott får utbetalas högst 30 procent av det årliga bidraget. Den andra raten får utbetalas först när den del av projektet som motsvarar den första och den andra raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om riksomfattande projekt, jord- och skogsbruksministeriet. Ett villkor för att den sista raten skall utbetalas är att stödtagaren lämnar in en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och genomförandet av utvecklingsprojektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet.

Förskott för delfinansierat stöd kan utbetalas endast om stödtagaren är en privaträttslig allmännyttig sammanslutning och särskilda skäl för utbetalning av förskott presenteras.


92 §
Styrgrupp

För styrningen och uppföljningen av utvecklingsprojektet och vid behov av andra projekt kan det utses en styrgrupp. Denna skall godkännas av arbetskrafts- och näringscentralen och i den ingår utöver en företrädare för arbetskrafts- och näringscentralen också företrädare för övriga finansiärer av projektet samt med hänsyn till projektets omfattning ett tillräckligt antal sakkunniga. Styrgruppen lämnas dock i regel otillsatt om utvecklingsprojektets kostnader uppgår till högst 17 000 euro. Om det är jord- och skogsbruksministeriet som beviljar stödet tillämpas nämnda för arbetskrafts- och näringscentralen gällande bestämmelse på motsvarande sätt på jord- och skogsbruksministeriet.


94 §
Bedömning av verkningarna

Ovan i 27, 28 och 45 § och 7 och 8 kap. avsedda stöd beviljas på villkor att stödtagaren företer en utredning över genomförandet av den åtgärd eller det projekt som erhållit stöd. Av utredningen skall det framgå hur åtgärden eller projektet har genomförts och vilka verkningarna av detta varit. Utredningen skall företes inom två år efter utbetalningen av den sista stödraten eller lyftandet av lånet. För övriga utvecklingsprojekt eller forskningsarbeten skall en utredning presenteras på det sätt som närmare bestäms genom av jord- och skogsbruksministeriet given förordning.

Verkningarna av ovan i 26, 29, 35, 44, 60 och 61 § avsedda stöd följs upp genom på sampling grundade utvärderingar inom respektive stödsystem. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att stödtagare som utvalts för sampling besvarar de frågor utvärderaren eller dennes representant ställer till stödtagaren.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall utvärdera verkningarna av de stöd den beviljat och hur de mål som uppställts för stöden har uppnåtts. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utvärderingen av verkningarna av stödsystemet som helhet.

Närmare bestämmelser om hur uppföljningen och den sampling som skall utföras för uppföljningen skall ske och om de uppgifter som följs upp ges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall jord- och skogsbruksministeriet på det sätt och i den utsträckning ministeriet finner lämpligt regelbundet utföra eller låta utföra evaluering av de i denna förordning avsedda stödsystemens verkningar och ändamålsenlighet.

15 a kap.

Övervakning

94 a §
Val av objekt för granskning

Jord- och skogsbruksministeriet väljer årligen centraliserat de stödtagare hos vilka övervakning utförs. Valet sker i regel genom på riskanalys grundad slumpmässig sampling.

Vid behov kan jord- och skogsbruksministeriet på grundvalen av någon annan orsak utföra eller förordna utförande av kompletterande granskningar. Vid behov kan också arbetskrafts- och näringscentralen på eget initiativ utföra granskningar som en extra övervakning. Därtill utförs de extra granskningar som gemenskapernas organ förutsätter att skall utföras.

94 b §
Övervakare

Övervakning får inte utföras av person, som har beslutat om beviljandet av stödet eller godkänt utbetalningen eller annars på ett väsentligt sätt medverkat till att kostnader som skall granskas har godkänts.

Person som utför övervakning skall antingen inneha ett övervakningspass med av jord- och skogsbruksministeriet given fullmakt eller i 44 § 1 mom. finansieringslagen avsedd av myndighet eller annat organ given fullmakt. Övervakningspasset eller fullmakten skall på begäran företes för stödtagaren eller dennes representant innan granskningen inleds.

Vid behov kan sakkunniga anlitas som hjälp vid övervakningen. Sakkunnig skall inneha av i 2 mom. avsedd myndighet eller avsett organ given fullmakt.

94 c §
Meddelande om granskning

Vid verkställandet av på övervakningssampling grundad övervakning av nationellt finansierade stöd skall meddelande om tidpunkten för granskningen tillställas stödtagaren i skälig tid. Extra övervakning kan utföras utan att meddela därom på förhand.

Vid övervakning av delfinansierade stöd iakttas vad som är bestämt i 1 mom., om inte annat följer av gemenskapens lagstiftning.

94 d §
Verkställande av granskning

Granskning skall i regel genomföras så att möjlighet reserveras för stödtagaren eller dennas representant att närvara vid verkställandet av granskningen.

Granskningen skall verkställas på ett sådant sätt, att det på grundvalen av granskningen kan konstateras om det har funnits förutsättningar för beviljande och utbetalning av stödet samt om villkoren i stödbeslutet har iakttagits.

Ytterligare skall granskningen omfatta såväl en revision av stödtagarens bokföring och övriga dokument som vid behov en granskning av stödtagarens datasystem på ett sådant sätt och i den utsträckning ett fastställande av en ändamålsenlig användning av stödet förutsätter.

Vid övervakning av ett delfinansierat stöd skall granskning ske av allt som gemenskapens lagstiftning och bestämmelser om övervakning förutsätter att skall granskas för gemenskapsstödens del. Vid övervakning av nationella stöd skall samma principer iakttas i tillämpliga delar.

94 e §
Övervakningsprotokoll

Över utförd granskning skall ett protokoll upprättas utan dröjsmål.

Granskningen, de granskade detaljerna, granskningsmetoden och vid granskningen gjorda väsentliga observationer skall med tillräcklig noggrannhet specificeras i övervakningsprotokollet.

Övervakningsprotokollet skall undertecknas av den som utfört granskningen. För stödtagaren eller dennas representant skall möjlighet reserveras att uttala sin uppfattning om granskningen och få den antecknad i eller bilagd till protokollet. Stödtagaren skall få en kopia av protokollet. Den får sändas per post som vanligt brev.

94 f §
Åtgärder i anledning av övervakningen

Övervakningsprotokollet skall utan dröjsmål sändas till den för stödsystemet ansvariga myndigheten samt till den myndighet eller det organ som ansvarat för beviljande och utbetalning av stödet ifråga.

Vederbörande myndighet eller organ skall kontrollera om de i övervakningsprotokollet antecknade observationerna ger anledning till eventuella åtgärder, samt vid behov skrida till de åtgärder som krävs.

97 §
Rådgivning i anslutning till ansökan om stöd

Vid behov skall de myndigheter som beviljar stöd bedriva sådan allmän till stödsystemen knuten rådgivning som gör det möjligt att utarbeta ansökningar om stöd och utbetalning av stöd.

Personer som ansvarar för beviljande och utbetalning av stöd bör som regel undvika att ge detaljerade råd i anhängiggjorda ärenden.

100 §
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen

Arbetet i den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs vid ministeriet eller arbetet utförs av någon annan tjänsteman som är medlem i samarbetsgruppen. Av det årliga anslaget för ministeriets verksamhetskostnader får till samarbetsgruppens disposition årligen anvisas högst ett belopp som motsvarar två procent av det anslag som året ifråga anvisats för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt. Samarbetsgruppen kan använda dessa medel för samarbetsgruppens mötesarvoden, resekostnader, övriga arvoden och utgifter för verksamheten samt för löneutgifter för sådana för viss tid hel- eller deltidsanställda funktionärer som samarbetsgruppen behöver och som fungerar som samarbetsgruppens eller någon av dess temagruppers sekreterare eller i motsvarande uppgifter. Arbetsgivare är då jord- och skogsbruksministeriet. Arvoden eller lön får endast i undantagsfall betalas till personer som står i tjänste- eller annat arbetsförhållande till staten.


103 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningens 11―14 §, 15 § 1 och 2 mom., 16―25 §, 4―11 kap., 67―71 §, 73―76 §, 14, 15, 15 a och 16 kap., 97―102 § och 103 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 1 november 2000. Förordningens 15 § 3 och 4 mom., 72 § och 13 kap. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom av statsrådet utfärdad förordning.


Utan hinder av vad som bestäms i 39 § 3 mom. tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts år 2000 vad som bestäms i artikel 1.2 i kommissionens förordning om ändring av förordningen (EG) nr 1750/1999 om detaljerade regler för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Helsingfors den 12 oktober 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.