833/2000

Given i Helsingfors den 28 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om farmaceutiska examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till förordningen den 30 mars 1994 om farmaceutiska examina (246/1994) en ny 5 a §, till 12 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 14 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 a §
Specialiseringsutbildning för farmaceuter

Med farmaceutexamen eller någon annan motsvarande examen som grund kan specialiseringsutbildning genomföras inom sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet beslutar undervisningsministeriet inom vilka specialområden utbildning ges vid respektive universitet.

Målet för specialiseringsutbildningen för farmaceuter är att deltagarna gör sig grundligt förtrogna med yrkeskunskapen och den vetenskapliga kunskapen inom sitt specialområde, skaffar sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom specialområdet samt förmåga till självständig verksamhet inom det egna specialområdet.

Till specialiseringsutbildningen hör att deltagarna systematiskt både teoretiskt och praktiskt gör sig förtrogna med specialområdet, skriver en avhandling inom sitt specialområde samt får handledd arbetserfarenhet inom specialområdet.

4 kap.

Vetenskaplig påbyggnadsutbildning

12 §
Mål för den vetenskapliga påbyggnads- utbildningen

Målet för specialiseringsutbildningen för provisor är att deltagarna gör sig grundligt förtrogna med den vetenskapliga kunskapen och yrkeskunskapen inom sitt specialområde, skaffar sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom specialområdet och förmåga till självständig verksamhet inom sitt specialområde.

14 a §
Specialiseringsutbildning för provisorer

När en licentiatexamen avläggs med provisorsexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning för provisor inom apoteksfarmasi, sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet beslutar undervisningsministeriet inom vilka specialområden utbildning ges vid respektive universitet.

Specialiseringsutbildningen omfattar systematisk teoretisk och praktisk fördjupning i specialområdet, en undersökning inom specialområdet och handledd arbetserfarenhet inom specialområdet.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 september 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringssekreterare
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.