829/2000

Given i Helsingfors den 28 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till 2 § i statsrådets beslut av den 22 december 1993 om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/1993) ett nytt 2 mom., till beslutet en ny 9 a § och till dess bilaga II en ny punkt 2.8.2 som följer:

2 §

Fordonsförvaltningscentralen är dock den typgodkännande myndighet som avses i 1 § när typgodkännandet av traktors motortyp eller motorfamilj behandlas i enlighet med kraven i rådets direktiv 77/537/EEG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG. Ansökan om typgodkännande av motortyp eller motorfamilj jämte bilagor tillställs Fordonsförvaltiningscentralen.

9 a §

När det gäller utsläpp av partikelformiga föroreningar från traktormotor, ges kraven på typgodkännande i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG.

Bilaga II

MALL FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR TRAKTORER


2.8.2. Utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer:SDDenna förordning träder i kraft den 29 september 2000.

De krav gällande det första ibruktagandet av traktorer och motorer som anges i artikel 4.3 i direktiv 2000/25/EG tillämpas på motorer som följer:

1) efter den 30 juni 2001 på motorer i kategorierna A, B och C,

2) efter den 31 december 2001 på motorer i kategorierna D och E

3) efter den 31 december 2002 på motorer i kategori F och

4) efter den 31 december 2003 på motorer i kategori G.

Nämnda krav tillämpas dock efter den 30 juni 2002 på sådana traktorer som har motorer tillhörande kategori E inmonterade och efter den 30 juni 2005 på sådana traktorer som har motorer tillhörande kategori F inmonterade.

För motorer tillverkade före nämnda datum träder kravet gällande uppfyllande av kraven i direktivet i kraft två år efter nämnda datum.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ansökningar om typgodkännande som har anhängiggjorts vid social- och hälsovårdsministeriet innan denna förordning har trätt i kraft behandlas vid social- och hälsovårdsministeriet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG; EGT nr L 173, 12.7.2000, s. 1

Helsingfors den 28 september 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Direktör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.