813/2000

Given i Helsingfors den 22 september 2000

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 39 § 3 mom. samt 40 och 56―58 §, av dessa lagrum 40 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 736/1992 och 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 665/1995,

ändras 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

10 §

Kommunen skall till sitt förfogande ha tjänster vilka tillhandahålls av en tjänsteinnehavare som deltar i klientarbetet och har yrkesmässig behörighet som socialarbetare.


12 §

Ett i 6 § 1 mom. angivet organs lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan kan i en instruktion delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda organet, frånsett beslut om vård oberoende av egen vilja.

En tjänsteinnehavare som avses i 10 § 2 mom. och som det i 6 § 1 mom. angivna organet har förordnat att sköta uppgiften har rätt att enligt de av organet fastställda grunderna och dess allmänna anvisningar på organets vägnar i brådskande fall besluta om vård oberoende av egen vilja och därtill anslutna andra åtgärder och att i dessa fall själv eller genom ombud föra organets talan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till de bestämmelser som har upphävts genom denna lag, skall hänvisningen i fråga om bestämmelser som upphävs anses avse motsvarande bestämmelser i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).

RP 137/1999
ShUB 18/2000
RSv 100/2000

Helsingfors den 22 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.